فال و طالع بینی

تعبیر خواب (جوان شدن پیر) ابن سیرین امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیر خواب جوان شدن پیر و مرده و دیگران، کم شدن سن و سیاه شدن موها

خواب جوان شدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب جوان شدن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب سیاه شدن ریش سفید: اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، یعنی پست و فرومایه می‌شوی.

تعبیر خواب جوان شدن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب پیری جوان شده: اگر شخص پیری در خواب ببیند که جوان شده است، یعنی بزرگی و عزتش دچار کاهش و اشکال می‌شود و در دنیا مغرور خواهد شد .

تعبیر خواب جوان شدن از دید منوچهری مطیعی

  • تعبیر خواب جوان شدن مادر یا همسر پیر: چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، چه خود بیننده خواب باشد و چه دیگری نشان آن است که به علتی تخفیف شان و مقام می یابد و تحقیر می شود.
  • تعبیر خواب کم شدن سن: چنانچه خودتان را در خواب ببینید که جوان تر از آنچه هستید شده اید تعبیر همین است مضافا این که فریب می خورید و کودکانه بازیتان می دهند.
  • اگر در خواب ببینید که جوان شده اید اما چهره خویش را نمی شناسید، مثل این که شخصی دیگر شده اید نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است.

تعبیر خواب جوان از دید مجلسی

تعبیر خواب جوان: دیدن جوان در خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است.

تعبیر خواب جوان شدن از دید ابن خلیل

تعبیر خواب جوان شدن مرده: اگر دیدید که مرده شور در حال شستن مرده است  یا اینکه مرده جوان شده است یا در حال خاک کردن مرده هستید،  بسیار خوب است این یعنی کارها به درستی پیش می رود.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.