فال و طالع بینی

تعبیر خواب (مورچه) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب از بزرترین معبران

تعبیر خواب مورچه سیاه و زرد، کشتن و حمله مورچه بزرگ و کوچک

خواب مورچه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مورچه از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب مورچه بزرگ و سیاه،اگر دیدی مورچه سیاه و درشتی روی بدنت راه میرود و غذا در دهان دارد نیکو است و به معنی تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
 • تعبیر خواب کشتن مورچه ، اگر دیدی با دستان خودت و یا وسایل دیگری اقدام به کشتن مورجه ها میکتی به نشانه نشان مردم فرومایه است ،از طرف آنها اذیت می شوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.
 • اگر دیدی به تو دوست اشنا و یا همسایه بسته ای داد که داخلش مورچه بود و این را به عنوان هدیه گرفتی به معنی شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب مورچه از دید امام صادق (ع)

 • تعبیر خواب پا گذاشتن روی مورچه، دیدن مورچه های بزرگ و کوچک در خواب کشتن آن ها و پا گذاشتن روی آن ها بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد.
 • ماجرای عشقی معصوم
 • شادی های روزانه
 • بلند پروازی
 • حساس و ظریف بودن
 • مهربانی
 • بوالهوسی
 • تعبیر خواب مورچه مرده، اگر در خوابت تعدادی مورچه را دیدی که مرده هستند و حرکتی نمیکنند به سه معنا میباشد
  1. حیله و نیرنگ
  2. دسیسه
  3. توسل به زور
 • اگر دیدی مورچه های مرده داخل لباست (آستین) و یا روی بدنت هستند به معنی مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

تعبیر خواب مورچه از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب مورچه زرد، دیدن مورچه های زرد و فرقی ندارد کوچک یا بزرگ نشانه عدل و انصاف است ،از عدل و درستی حکم می کند ، رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه می باشد.
 • تعبیر خواب حمله مورچه ها، اگر دیدی مورچه های زیادی به تو حمله کرده اند و در حال خوردن گوشت بدنت هستند و تو فریاد و ناله میکنی جای نگرانی ندارد و شاید شما با دیدن چنین رویایی وحشت کنید که نکند تفسیر و معنی بدی داشته باشد
 • در جایی که این خواب به معنی
  • همسر با وفا
  • در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی
  • زیبایی و کمروئی
 • در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
 • اگر خواب دیدی مورچه ای با رنگ سیاه و جثه ی بزرگ روی بدنت راه میرود تعبیرش این است که دست به کار یا شغلی میزنی که بزودی از انجام آن پشیمان می شوی.

تعبیر خواب مورچه از دید دانیال نبی

راه رفتن مورچه روی بدن در خواب نیکو نیست و بیشتر دلالت بر انجام اموری هست که سرانجام خیر و یا نکی ندارندکه البته این خواب بستگی به شرایط و چگونگی ان نیز دارد.

تعبیر خواب مورچه از دید حضرت یوسف

تعبیر خواب مورچه بالدار، مورچه های ببالدار در خواب های ما به نشانه ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان  جمع شدن دوستان قدیمی می باشد.

تعبیر خواب مورچه از دید منوچهر مطیعی

 • تعبیر خواب مورچه زیاد، این می باشد که ضرر و زیان آور است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.
 • مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود تعبیر خواب ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست.

تعبیر خواب مورچه از دید شیخ طوسی

مورچه های سیاه و ریز در خواب بیشتر نمادی از زیاد شدن رزق و برکت اهل خانه است اما اگر آن ها را کشتی یا راندی نیکو نیست.

تعبیر خواب مورچه از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر دیدن مورچه بر این است که بیننده صاحب یک کار سود آور می گردد.
 • تعبیر خراب کردن لانه مورچه در خواب این می باشد که خوشبختی خود را بدست خوب نابود می کنید!
 • تعبیر گاز گرفتن مورچه این است که برای شما ناراحتی هایی بوجود خواهد آمد.

تعبیر خواب مورچه از دید خالد بن علی بن محد العنبری

 • وارد شدن مورچه به بدن در خواب ، اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه ها وارد بدن او می شوند ؛ از دنیا خواهد رفت.
 • دیدن مورچه در خواب ، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر می شود.
 • تعبیر وارد شدن مورچه به خانه بر این است که خیر و برکت به خانه شما روی می آورد.

تعبیر خواب مورچه از دید آنلی بیتون

دیدن خواب مورچه علامت آن است که باید در طی روز بعدی ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد،مثل : هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی.

تعبیر خواب مورچه از دید کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر دیدن مورچه های در حال کار نشانه فعالیت شدید شما در کارتان می باشد.
 • تعبیر وجود مورچه در خانه به این معنی است که بیماری در خانواده خواهد بود.
 • تعبیر دیدن مورچه ها درحالیکه از درخت بالا می روند بر این است که بی آبروئی در آینده منتظر بیننده می باشد.
 • تعبیر دیدن مورچه ها روی خوراکی براین است که شما خوشبخت خواهی شد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.