فال و طالع بینی

تعبیر خواب (سگ) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب سگ، گاز گرفتن سگ، توله سگ و سگ سیاه

تعبیرخواب سگ  و تعبیر خواب سگ مرده

محمدبن سیرین گوید سگ در خواب دیدن

 • دشمن دون فرومایه است
 • سگ ماده در خواب زن فرومایه بود
 • سگ سیاه دشمنی بود از عرب
 • و سگ سفید، دشمنی بود از عجم
 • اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
 • اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد.
 • اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.
 • اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
 • اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.
 • اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.
 • اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.
 • اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.
 • اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.
 • اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

 • سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.
 • اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.
 • اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.

 1. اول: دشمن.
 2. دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار).
 3. سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
 4. چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.
 • چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.
 • چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.
 • اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.
 • سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.
 • ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.
 • به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.
 • سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.
 • اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بل که تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید.
 • اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.
 • اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند.
 • اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.
 • اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری.
 • اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.
 • سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد.
 • اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود. معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک م

لوک اویتنهاو می گوید :

 • سگ : دوست وفادار
 • سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند
 • با آن بازی کردن : آشتی
 • که پارس میکند : شامانی
 • مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
 • گازگرفتن سگ: دعوا بر سر پول
 • سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
 • سگ بسته شده : دشمن
 • سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید
 • سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده
 • زدن یک سگ : وفاداری
 • عوعو : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
 • عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن سگ در خانه وی بدی شود
 • دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

آنلی بیتون میگوید:

 • 1ـ اگر در خواب سگی شرور ببینید ، نشانه دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .
 • 2ـ اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .
 • 3ـ اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید .
 • 4ـ اگر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانه آن است که در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید .
 • 5ـ دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .
 • 6ـ اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می کند .
 • 7ـ دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، دلالت بر بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .
 • 8ـ اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .
 • 9ـ اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد
 • 10ـ اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .
 • 11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .
 • 12ـ اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، علامت آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کرد .
 • 13ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ، علامت آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .
 • 14ـ شنیدن صدای زوزه محزون سگ در خواب ، نشانه مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است .
 • 15ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن با هم ، در خواب ، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد .
 • 16ـ اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد
 • 17ـ اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، نشانه آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد .
 • 18ـ خواب سگی که چند سر دارد ، نشانه آن است که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولاً در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .
 • 19ـ اگر سگ هاری در خواب ببینید ، نشانه آن است که تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتلا شوید .
 • 20ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است که یکی از افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد .
 • 21ـ اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است .
 • 22ـ دیدن سگی که شنا می کند ، در خواب ، نشانه آن است که به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید .
 • 23ـ اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شکار می کند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .
 • 24ـ اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، علامت پیروزی و موفقیت است .
 • 25- دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .
 • 26- دیدن توله سگ های کثیف و لاغر در خواب ، علامت آن است که وظایفی سخت و رنج آور را به دوش خواهید گرفت.

لیلا برایت میگوید:

 • شنیدن پارس سگ در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • اگر در خواب ببینید که سگى براى کمک به شما پارس مى ‏کند، یعنى باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.