فال و طالع بینی

تعبیر خواب (سوسک) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب سوسک از بزرگترین معبران

خواب سوسک از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب سوسک از دید ابن سیرین

تعبیر خواب ترسیدن از سوسک: اگر کسی در خواب ببیند سوسک را می بیند و با دیدنش وحشت می کند دلیل بر اینکه خوار و ذلیل می شود  و کسانی که با دشمنی دارند برو او غالب میشوند ترسو بودن خقیر شدن خوار و خفیف شدن از دیگر معانی دیدن سوسک در خواب است.

تعبیر خواب سوسک از دید امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) دیدن و یا چه کشتن سوسک را نشانه ی دشمن و یا دوستانی میدانند که میخواهند در زندگی شما خلل ایجاد کنند.

تعبیر خواب سوسک از دید ابراهیم کرمانی

کشتن سوسک های زیاد و کوچک در خانه به علامت سعادت ، چیره شدن بر دشمنان، زندگی پرثمر است.

تعبیر خواب سوسک از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سوسک قهوه ای: سوسک کوچک یا بزرگ و به رنگ قهوه ای در خواب دلیل بر این است که یکی از یکی یا چند نفر از دوستان و آشنایان تو قصد دارند تا با کینه توزی تفرقه افکنی و یا حسادت ها و دخالت های بیجا در زندگی تو زحمت و سختی ایجاد کنند و میانه ی تو را با سایرین خراب کنند.

تعبیر خواب سوسک از دید منوچهر تهرانی

  • سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد.
  • تعبیر خواب کشتن سوسک: کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.
  • تعبیر خواب سوسک زیاد: دیدن سوسک‌های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.
  • تعبیر خواب سوسک بالدار: اگر در خواب سوسک پردارى ببینید، به این معنا است که دچار گرفتارى می شوید.
  • تعبیر خواب سوسک روی بدن: اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد.

تعبیر خواب سوسک از دید لیلا برایت

اگر در خواب سوسکى را بکشید، نشانه آن است که در کارتان موفق می‌شوید.

سایر تعابیر

  • تعبیر خواب کشتن سوسک بزرگ: کشتن سوسک بزرگ در اغلب موارد به علامت پیروزی و موفقیت بر کسانی است که نسبت به شما حسادت می ورزند و بیشتر این افراد از اقوام و اشنایان هستند.
  • تعبیر خواب سوسک سیاه بالدار: شیخ طوسی می گوید سوسک های بزرگ و با رنگ سیاه که دارای بال هستنددر خواب به نشانه ی از دست دادن نیرو و توان و یا به هدر رفتن زمان و فرصت های شغلی مهم می باشد.
  • تعبیر خواب سوسک مرده: سوسک مرده در خواب معنی و یا تاویل خوبی دارد و نشان دهنده این است که تو دارای فرصت های مهمی از نظر کاری یا اقتصادی در زندگی میشود و اشتباهات گذشته را با جبران خواهی کرد.
  • تعبیر خواب کشتن سوسک سفید: از بین بردن سوسک های سفید رنگ سبب محو شدن و یا پاک شدن تدریجی مشکلاتی است که در زندگی زنانشویی بین یک زن و مرد و یا یک دختر و پسر وجود دارد.
  • تعبیر خواب سوسک سفید در دهان: به گفته شیخ طوسی اگر خواب دیدی سوسک سفید را میخوری نشان دهنده ی دور شدن آفات اشرار و یا اشخاص مزاحم از سمت شماست.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.