فال و طالع بینی

تعبیر خواب (سفره) ابن سیرین امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیر خواب سفره از بزرگترین معبران

خواب سفره از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب سفره از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب سفره نو: اگر کسی بیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد.
 • اگر آن سفره چرکین بود، دلیل که آن کنیز زشت بود.
 • تعبیر خواب سفره پر از نان: اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد.

تعبیر خواب سفره از دید امام صادق (ع)

دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است.

 • کنیز
 • خدمتکار
 • سفر
 • کسب و معیشت (کسب معاش و روزی)

تعبیر خواب سفره از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سفره بزرگ: دیدن سفره درخواب، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و بزرگ‌تر بیند،دلیل که منفعت آن بیشتر بود. اگر کوچک و تهی بیند، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد.

تعبیر خواب سفره از دید منوچهری تهرانی

 • سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت‌های بسیار نهاده‌اند. سفره نعمت است و خیر و برکت.
 • تعبیر خواب سفره کثیف: اگر در خواب سفره ای چرک و کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده‌اند از راه غیر صحیح سود می‌برید  و چنانچه سفره تمیز و درخشنده باشد و غذائی کثیف بر آن نهاده باشند تعبیر خلاف آن است.
 • اگر در خواب ببینیم که سفره ای گسترده‌اند و سفره چرک است و کثیف نشان آن است که در امر معاش ما خللی پیدا می‌شود و از این رهگذر غصه دار می‌شویم.
 • تعبیر خواب میز پر از غذا: اگر در خواب ببینید که سفره ای بزرگ پیش روی شما گسترده‌اند یا سرمیزی نشسته‌اید
 • که انواع غذاها روی آن هست خواب شما خبر می‌دهد که به نعمت می‌رسید ولی حق انتخاب دارید.
 • از سفره هر کس به قدر شکمش غذا می‌گیرد و می‌خورد این خواب نیز می‌گوید به نعمت می‌رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق برگزیدن دارید و باید انتخاب کنید.
 • اگر دیدید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده‌اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید سهم شما از نعمت‌ها اندک است یعنی به جایی می‌رسید که امکان این است که خیلی زیاد متمتع و متنفع می‌شوید اما نصیب و سهم کمی می‌برید.
 • تعبیر خواب غذا خوردن سر سفره با دیگران: چنانچه ببینید که بر سفره ای نشسته‌اند و دیگران نیز هستند و می‌خورند و می‌ریزند خواب شما خبر می‌دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمایه ای خواهید شد و کسانی هستند که به ناحق چیزهائی را تصاحب می‌کنند.
 • اگر آن‌ ها را در خواب بشناسید در بیداری بیگانه هستند و اگر نشناسید در بیداری آشنایان شما این تجاوز را انجام می‌دهند.
 • تعبیر خواب سفره پهن کردن: سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره گسترد، به اندازه وسعت سفره به شما سود می‌رساند و همین تعبیر را دارد.
 • تعبیر خواب جمع کردن سفره: اگر کسی سفره را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می‌شود.
 • تعبیر خواب تکاندن سفره: چنانچه سفره را بتکانید مالی را هدر می‌دهید اگر چه چیزی در آن سفره نباشد.برخی از معبران قدیمی نوشته‌اند تکاندن سفره بذل و کرم است.
 • خواب سفره سفید: رنگ سفره باید سفید باشد و چنانچه رنگ‌های غیر طبیعی داشته باشد نیکو نیست.
 • تعبیر خواب چای در سفره: اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.
 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب سفره نذری انداختن: اگر کسی خواب ببیند که سفره نذری انداخته، انشالله حاجت روا شده و به ثروت و منفعت خواهد رسید
 • ولی باید نیت و نذر کند که در راه خدا نذری به اندازه وسع خود بدهد تا نفع و سود او نیز به دیگران برسد.
 • تعبیر خواب سفره خریدن: اگر خواب ببینید سفره جدیدی خریده اید، موقعیت جدیدی برای شما پیش می آید که از طریق آن به نفع و سود مالی خواهید رسید.
 • تعبیر خواب سفره عقد: اگر خواب ببینید که سر سفره عقد نشسته اید، و در آن سفره گل و شیرینی و چراغ و قرآن قرار دارد،سفید بخت خواهید شد. اگر ببینید که کسی براش شما خطبه عقد می خواند، اگر مجرد هستید ازدواج خواهید کرد.
 • اگر متاهل هستید یا تمایلی به ازدواج ندارید، کسی موجب خواهد شد تا برای شما کار خیری صورت گرفته و به منفعتی برسید.
 • تعبیر خواب سفره ی حضرت ابوالفضل: اگر خواب دیدید که سر سفره حضرت ابوالفضل (ع) به خوردن غذا مشغول هستید،انشاالله حاجت روا خواهید شد. اگر خواب دیدید که به شما می گویند این سفره را بیانداز، خوب است که اگر حاجتی در دل دارید،برای برآورده شدن آن نذر کنید که به اندازه وسع خود سفره ای در راه خدای متعال و با توسل به حضرت ابوالفضل عباس بیاندازید تا با دعای خیر ایشان،حاجت روا شوید.
 • اگر خواب ببینید که خود شما سفره حضرت ابوالفضل انداخته اید، حاجتی در دل دارید که با دعای حضرت ابوالفضل و توسل به ایشان حتما مستجاب شده و انشالله حاجت روا خواهید شد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.