فال و طالع بینی

تعبیر خواب (پرنده) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب پرنده زیبا و زخمی و سخنگو، کشتن و گرفتن پرنده و پرواز کردن

خواب پرنده از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب پرنده از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب پرنده سخنگو: اگر ببینی پرنده‌ای از آسمان با تو صحبت می‌کند، یعنی شاد و خوشحال می‌شوی.
 • تعبیر خواب پریدن پرنده: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود. (مولف: تعبیر خواب پریدن پرنده از دست مشابه تعبیر خواب سگ چیزی ازشما بدزد به معنای ضرر مالی است.)
 • خواب صدای پرنده: اگر ببینی پرنده‌های فراوانی در جائی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یعنی مصیبتی به وجود می‌آید.
 • خواب بال درآوردن: اگر ببینی مثل پرنده‌ها پر داری، یعنی به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسی .
 • اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، یعنی زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.
 • خواب خوردن پرنده: اگر ببینی سر پرنده‌ای را می‌خوری، یعنی مال پادشاه را مصرف خواهی کرد.
 • تعبیر خواب پرنده بزرگ: هر چه قدر پرنده را بزرگتر ببینی، یعنی همت و عزم تو برای رسیدن به خواسته‌ات بیشتر است.

تعبیر خواب پرنده از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب صدای پرندگان: تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

تعبیر خواب پرنده از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.
 • خواب صحبت کردن با پرنده: اگر ببینی پرنده با تو صحبت می‌کند، یعنی کار تو بهتر می‌شود و در آن پیشرفت می‌کنی.
 • اگر ببینی با پرنده‌ای آمیزش کرده‌ای، یعنی شخصی را که تعبیر پرنده مربوط به آن است، شکست می‌دهی (به احتمال زیاد منظور این است که پرنده مفعول می‌باشد).

تعبیر خواب پرنده از دید دانیال نبی

 • تعبیر خواب گنجشک: مردی باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است. اگر مستوره نبود و بیند که آن به دام یا حیلتی بگرفت، دلیل که با مردم بیقدر مکر و حیلتی سازد و آنان راقهر کند.
 • تعبیر خواب خوردن گوشت پرنده: اگر بیند گنجشک ماده بگرفت، دلیل که زنی با قدر بر وی ظفر یابد. اگر بیند از گوشت وی بخورد، دلیل که مال آن زن بدان قدر که گوشت وی خورده بود بدو رسد.
 • اگر بیند گنجشک از آشیانه بیرون آورد، دلیل که بدو رنج و ملامت رسد.
 • اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، یعنی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی.

تعبیر خواب پرنده از دید منوچهر مطیعی

 • پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشت شان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است.

  تعبیر خواب پرنده سیاه: پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

 • اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می‌رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.
 • تعبیر خواب فروختن پرنده: اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی‌توانستید یکی از آن‌ها را تصاحب کنید موردی پیش می‌آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می‌خورید.
 • تعبیر خواب پرنده کبوتر سفید: کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می‌گیرد و دگر گونی هایی به وجود می‌آورد.
 • تعبیر خواب جوجه پرنده: اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می‌شوید.
 • خواب پرنده داشتن: اگر چندین پرنده داشتید به مراد می‌رسید و کام شما از چند جهت روا می‌گردد.
 • اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می‌شوید یا به سفر می‌روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت
 • به نوشته مجلسی زیان می‌بینید و محتمل خسارت می‌شوید.
 • تعبیر خواب جغد و کرکس: اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می‌شود.
 • خواب گنجشک: گنجشک دوست مزاحم و وراج است.
 • تعبیر خواب کشتن پرنده: خوب نیست.

تعبیر خواب پرنده از دید جابر مغربی

 • اگر ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، یعنی چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.
 • تعبیر خواب کباب کردن و خوردن پرنده: اگر ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده‌ای، یعنی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می‌گیری.
 • اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یعنی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.

تعبیر خواب پرنده از دید لوک اویتنهاو

 1. پرنده: ملاقاتی خوشایند
 2. تعبیر خواب پرنده در حال پرواز: خبرهای خوش
 3. تعبیر خواب شکار پرنده: غم و غصه
 4. عبیر خواب تخم پرنده: ارث
 5. عبیر خواب پرنده در قفس: خبر رسیدن از سوی فرزندان
 6. پرنده نشسته: سوگ
 7. تعبیر خواب پرندگان آبی –دریایی ، غم است.
 8. تعبیر خواب پرنده کاکلی ، پیشرفت سریع السیر و عشق متقابل است

تعبیر خواب پرنده از دید لیلا برایت

 • دیدن پرندگان در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است.
 • خواب پرنده نشسته روی تخم: به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید.

تعبیر خواب پرنده از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب پرنده زیبا: دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب، نشانه خوشبختی است. اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند،
 • نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت.
 • خواب پرنده بی صدا: اگر درخواب پرندگانی با بال‌هایی ریخته و خاموش ببینید، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است.
 • تعبیر خواب پرنده زخمی: نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد.
 • دیدن پرندگان در حال پرواز، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی.
 • گرفتن پرندگان در خواب، نشانه رسیدن به خواسته‌هاست.
 • اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می‌کند، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.