فال و طالع بینی

تعبیر خواب (بیماری) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب بیماری و مریضی

خواب بیماری از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب بیماری از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب بیمار شدن: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.
 • تعبیر خواب شفای بیماری: اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

تعبیر خواب بیماری از دید امام صادق (ع)

 • تعبیر خواب مریضی: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.
 • اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.
 • تعبیر خواب بیمار: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

تعبیر خواب بیماری از دید ابراهیم کرمانی

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

تعبیر خواب بیماری از دید جابر مغربی

بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.

تعبیر خواب بیماری از دید منوچهری تهرانی

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ.

تعبیر خواب بیماری از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب بیماری دیگران: دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.
 • اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.
 • تعبیر خواب بیماری عزیزان پدر، مادر و و والدین، فرزند، همسر: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

تعبیر خواب بیماری از دید لوک اویتنهاو

 • خواب بیماری: کسب ثروت از راه های کثیف
 • تعبیر خوب شدن بیماری: سلامتی کامل

تعبیر خواب بیماری از دید سرزمین رویاها

 • شما بیمار هستید: ناکامی در عشق
 • اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.
 • تعبیر خواب بیمارستان: تعدادی بیمار در بیمارستان شادی و منفعت مالی است.
 • تعبیر خواب بیماری کودک: خوشبختی و تسلی خاطر
 • تعبیر بیماری دشمن: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.
 • بستگان بیمار هستند: بدبختی
 • تعبیر خواب بیماری نامزد و دوست: ازیک خوشی صرف نظر می‌کنید.
 • تعبیر خواب عیادت از بیمار: هر طور شده با کوشش به هدف تان خواهید رسید.
 • تعبیر بیماری مغز: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.
 • تعبیر خواب مریض شدن: ولخرجی نکنید.
 • تعبیر خواب بیماری غیرقابل تشخیص: فراوانی مادیات
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.