فال و طالع بینی

تعبیرخواب (اسب) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب اسب از بزرگترین معبران

خواب اسب از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب اسب از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب اسب بالدار: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند،
 • یعنی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.
 • تعبیر خواب سوار شدن بر اسب: اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی،
 • یعنی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای، یعنی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد.
 • تعبیر خواب اسب رام و اهلی: اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یعنی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.
 • تعبیر خواب لگد زدن اسب: گر ببینی اسبی به تو لگد زده است، یعنی کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود.
 • اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری، یعنی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری، یعنی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.
 • اگر ببینی مانند اسب می‌روی، یعنی دچار تنگدستی می‌شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت.
 • تعبیر گله‌بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی می‌باشد.
 • تعبیر دیدن مدفوع و پهن اسب و گاو: مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب اسب از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای اسب عبارتند از:

 1. عزت
 2. مرتبه و مقام
 3. فرمانروائی
 4. بزرگی
 5. خیر و برکت

تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی اسب ناشناسی به خانه یا کوچۀ تو وارد شده است، یعنی مردی شریف و مشهور در خانه یا کوچه تو آمده و به اندازه ارزش آن اسب در آنجا جایگاه و مقام می‌سازد.
 • اگر ببینی اسبی از کوچۀ تو بیرون رفته است، یعنی مرد شریف و بزرگی از کوچه تو رفته یا از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی سوار اسب «ابلق» شده‌ای، یعنی برای تو گواهی و شهادت می‌دهند،
  تعبیر خواب اسب سیاه: اگر اسب سیاه بود، یعنی بزرگی و ریاست و سروری و مال و اموال به دست می‌آوری،
  تعبیر خواب اسب قرمز مایل به سیاه (کمیت): اگر «کمیت» بود، یعنی «پادشاه» به تو قوت و بزرگی می‌دهد،
 • تعبیر خواب اسب با یال و دم سرخ: اگر «اشقر» بود، تعبیرش درستی دین و ایمان و حرمت از پادشاه می‌باشد،
 • تعبیر خواب اسب زرد: اگر اسب زرد یا «سمند» بود، یعنی کمی بیمار خواهی شد.
 • تعبیر خواب اسب خوب و سلیس یعنی زن می گیری.
 • اگر ببینی کاملاً مسلح هستی و سوار اسب شده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری، طوری که که کسی نمی‌تواند مانع تو بشود و دشمن نمی‌تواند تو را شکست دهد.
 • تعبیر خواب تاختن اسب در جنگ: اگر ببینی با اسب می تازی تا جنگ کنی، یعنی به اندازه‌ای که تاخته‌ای، گناه می‌کنی یا دچار ترس و وهم و خیالی می‌شوی.
 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی اسب تو را از آنجا بیرون آورده.
 • اگر ببینی سوار اسب می‌باشی و اسب تو را به همراه خودش به خاک غلتانیده یعنی مال و اموال و ثروت کسب می‌کنی.
 • تعبیر خواب پیاده شدن از اسب: اگر ببینی از اسب پایین آمده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی خود را از دست می‌دهی.
 • اگر ببینی از اسبِ برهنه پیاده شده‌ای، یعنی گناه و معصیت را کنار می‌گذاری.
 • اگر ببینی دم خر یا اسب در دست داری، یعنی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌ آوری.
 • تعبیر خواب سم اسب: تعبیر سُم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است،
 • یعنی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
 • تعبیر خواب شیهه اسب: اگر ببینی اسب بانگ و فریاد می‌کند و شیهه می‌کشد، به تو بشارت و خبر خوبی می‌رسد،‌‌‌‌‌
 • تعبیر خواب صحبت کردن اسب: اگر ببینی اسب با تو صحبت می‌کند، یعنی کاری می‌کنی که مردم دچار شگفتی و حیرت می‌شوند.

تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب گله اسب: اگر ببینی اسب‌های زیادی اطراف خانه یا کوچۀ تو هستند، یعنی در آنجا باران می‌بارد یا اینکه سیل جاری می‌شود.
 • تعبیر خواب شلاق زدن اسب: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یعنی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.
 • تعبیر دو نفر روی یک اسب در خواب: اگر ببینی روی اسب نشسته‌ای و کسی هم پشت سر تو نشسته، یعنی آن شخص از تو پیروی می‌کند.
 • تعبیر خواب اسب مادیان: اگر ببینی اسب مادیان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و بروی آن سوار شدی، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی و ازدواج شما مبارک و خجسته می‌شود.
 • اگر ببینی آن مادیان سیاه رنگ است، یعنی آن زن شریف و خوشنام نیست، یا اگر ابلق است،
 • یعنی پدر و مادر او از یک نسل نیستند، یا اگر جرمه باشد، یعنی آن زن زیبا می‌باشد، یا اگر سبز رنگ باشد، یعنی آن زن دیندار و پرهیزکار خواهد بود.
 • یا اگر ببینی اشقر است، یعنی آن زن بزرگ و عزیز و صاحب جاه و مقام است، یا اگر کمیت باشد، یعنی آن زن خوش‌گذران و طرب‌دوست می‌باشد.
 • خواب مادیان با کره: اگر ببینی مادیان کره‌ای دارد، یعنی آن زن فرزند دارد، طوری که اگر کره نر باشد، فرزندش پسر ولی اگر ماده باشد فرزندش دختر است.
 • اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد، یعنی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.
 • اگر ببینی سر تو مثل سر اسب شده است، یعنی از «پادشاه» به تو مال و نعمت می‌رسد.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب اسب وحشی: دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است.
 • شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود (بی بند و بار) است.
 • تعبیر خواب اسب مرده: برخی معبران غربی تعبیر خواب اسب مرده را هجوم نومیدی‌ ها، کار زیاد یا رسیدن پول خوب تعبیر می کنند.
 • تعبیر خواب اسب سفید: اسب سفید در خواب نشانه کامیابی و خلوص در زندگی بیننده خواب است.

 

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.