فال و طالع بینی

تعبیر خواب خورشید ( آفتاب) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب خورشید و آفتاب از بزرگترین معبران

خواب خورشید از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب خورشید از دید ابن سیرین

تعبیر خواب آفتاب: خورشید یا آفتاب در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزیر او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبیر پادشاه و مریخ، پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود.

تعبیر خواب خورشید از دید امام صادق (ع)

تأویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود.

 1. اول: خلیفه.
 2. دوم: سلطان بزرگ.
 3. سوم: رئیس.
 4. چارم: عاملى بر زاد.
 5. پنجم: عدل پادشاه.
 6. ششم: منفعت رعیت.
 7. هفتم: مرد را زن و زن را شوى.
 8. هشتم کار روشن و نیکو.
 • تعبیر خواب سجده کردن به خورشید: اگر بیند که خورشید را سجده کردى، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداندکاروى بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید.
 • و شعاع آفتاب به خواب دیدن، ضد آن بود که گفتم.
 • تعبیر خواب خورشید گرفتگی: در روز و وسط ظهر، اگر با چشمان خودت دیدی که خورشید گرفتگی ایجاد شده است
 • دلالت بر این دارد که گناه و یا حق الناسی به گردن داری که هنوز در پی توبه و یا جبران آن عملی انجام نداده ای
 • اگر دیدی با دیدن خورشید گرفتگی چشمانت درد گرفته و یا آب از چشم هایت سرازیر میشود به نشانه ی این است که خطری جانی تو را تهدید می کند.

تعبیر خواب خورشید از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند که در میان آفتاب، نقطه‌ى سیاهى بود، دلیل کند که پادشاه از جهت ملک دل مشغول بود.
 • تعبیر خواب خورشید بدون روشنایی: اگر بیند که آفتاب و زمین هیچ نور نداشت، دلیل بود که پادشاه آن دیار معزول گردد و از مملکت بى‌بهره ماند.
 • تعبیر خواب دو خورشید: اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دلیل که دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد.
 • تعبیر خواب پرستیدن خورشید: اگر ببینی آفتاب را پرستیده‌ای، یعنی نزدیک و مقرب پادشاهی بزرگ می‌شوی،
 • اگر ببینی ابر، آفتاب و ستاره‌ها را پوشانده است، یعنی پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خورده و فرار می‌کنند.

تعبیر خواب خورشید از دید دانیال نبی

 • تعبیر خواب گرفتن خورشید: اگر ببینی خورشید را از آسمان گرفتی یا آن را تصرف کردی و صاحب آن شده‌ای،یعنی مقام و بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری یا دوست و نزدیک پادشاه خواهی شد.
 • اگر ببینی آفتابی را که نور و روشنایی ندارد و تیره و تار هم نمی‌باشد را به دست آورده‌ای (منتها نه از آسمان)، یعنی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی خودت آفتاب شده‌ای، یعنی به اندازه روشنایی آفتابی که به آن تبدیل شده‌ای، پادشاه می‌شوی،
 • ولی اگر اهل پادشاهی نباشی، به اندازه ظرفیت و اندازه و توانایی خودت به بزرگی و مقام و منزلت و شکوه می‌رسی.

تعبیر خواب خورشید از دید جابر مغربی

 • آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان دیگر لشگر پادشاه بود. هر زیادت و نقصان که در آفتاب و ماه بیند، دلیل بر پدر و مادر و برادران بود.
 • تعبیر خواب خورشید پرنور: اگر بیند که آفتاب روشن و پاکیزه برآمد و در خانه وى تاخت، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد.
 • تعبیر خواب خورشید پشت ابر: اگر ببینی ابر یا چیز دیگری آفتاب را پوشانده است، یعنی حال و روز پادشاه بد و دگرگون و منقلب می‌شود،مخصوصاً اینکه ببینی آفتاب کسوف کرده و سیاه شده است.

تعبیر خواب خورشید از دید شیخ طوسی

تعبیر خواب خورشید سیاه: اگر شخصی ببیند که کل خورشید می گیرد و یعنی تمام آن سیاه می شود و بواسطه آن هوا تاریک می شود به نشانه کم آبی خشکسالی و یا کم شدن نعمت و برکات آسمانی در آن شهر یا دیار می باشد.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب طلوع خورشید یا آفتاب: برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد.
 • تعبیر خواب غروب خورشید یا آفتاب: تعبیر غروب آفتاب، بر خلاف طلوع آن است.
 • اگر ببینی آفتاب با تو حرف می‌زند، یعنی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.