فال و طالع بینی

تعبیر خواب مار (نیش زدن مار) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب مار، نیش زدن مار و کشتن مار

خواب مار از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مار محمدبن سیرین گوید:

 • دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود.
 • اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.
 • اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است.
 • اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.
 • اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد.
 • اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند.
 • اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است.
 • اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.
 • اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

تعبیر خواب مار ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود.
 • اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است.
 • اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود.
 • اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود.
 • اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود.
 • اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.
 • اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

تعبیر خواب مار جابر مغربی گوید:

 • اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است.
 • اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

تعبیر خواب مار حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن مار درخواب ده وجه است.

 1. اول: دشمن پنهان.
 2. دوم: زندگانی.
 3. سوم: سلامتی
 4. چهارم: پادشاهی.
 5. پنجم: سپه سالاری.
 6. ششم: دولت.
 7. هفتم: زن.
 8. هشتم: مراد.
 9. نهم: پسر.
 10. دهم: سیلاب (سیل).

تعبیر خواب مار منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد.
 • برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.
 • گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود.
 • چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است.
 • در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.
 • اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

تعبیر خواب مار علامه مجلسی ( ره) گوید:

دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند.

تعبیر خواب مار لوک اویتنهاو می گوید :

 • مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی
 • مار چند سر : جذبه
 • تبدیل به مار شدن : عدم احترام
 • گرفتن آن : وسوسه
 • اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده
 • نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده
 • ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
 • کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن
 • مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست
 • گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
 • نیش خوردن از افعی : بدبختی

تعبیر خواب مار یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود
 • دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند
 • دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد
 • دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبیر خواب مار تعبیر از تام جت ویندو:

 • مار در خواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .
 • اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .
 • اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکى است .
 • اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است .
 • اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابى است .
 • اگر در خواب مارى را در چمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ، افسوس خوردن و تهمت است .

تعبیر خواب مار تعبیر از اسمعیل بن اشعث:

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

تعبیر خواب مار آنلی بیتون می‏گوید:

 • 1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .
 • 2ـ دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
 • 3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
 • 4ـ کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .
 • 5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
 • 6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
 • 7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .
 • 8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
 • 9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .
 • 10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
 • 11ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .
 • 12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .
 • 13ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .
 • 14ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .
 • 15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانه آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
 • 16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .
 • 18ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.