فال و طالع بینی

تعبیر خواب ( آرایش کردن ) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب ( آرایش کردن ) زن و مرد، سرمه کشیدن و آرایش صورت و چشم

خواب آرایش کردن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب آرایش کردن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب کشیدن سرمه، سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود،دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند،تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

همچنین بخوانید : فال آینه بینی – پیش بینی اتفاقات طول روز

تعبیر خواب آرایش کردن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سرمه، اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.

تعبیر خواب آرایش کردن از دید منوچهر مطیعی تهرانی

  • تعبیر خواب ریمل: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست.
  • تعبیر خواب سرمه کشیدن مرد: اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است.
  • نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.
تعبیر خواب آرایش صورت مرد: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است. انجام آرایش در گذشته با کاربردی که در دنیای امروزی پیدا کرده است بسیار متفاوت است. بنابراین بایستی با استفاده از نمادها و سمبل ها و به یاری تفاسیر معبرین غربی و امروزی به تفاسیر خواب پرداخت.

تعبیر خواب آرایش کردن از دید تفسیر رویا

تعبیر خواب بزک کردن، آرایش کردن نماد توان تغییر تاثیری است که بر دیگران می گذاریم. شاید نشانه ای از پنهان کردن احساسات یا شرایط  واقعی ما باشد. شرایطی مانند همرنگ جماعت شدن و یا احساس عدم اعتماد به نفس می تواند خود را به صورت آرایش کردن در خواب نشان دهد.

تعبیر خواب آرایش کردن از دید لوک اویتنهاو

  • آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب است.
  • تعبیر خواب رژ زدن، رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ است.

تعبیر خواب آرایش کردن از دید آنلی بیتون

  • تعبیر خواب رژگونه: اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می کند. نشانه آن است که برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را فریب می دهد.
  • اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می کند، علامت آن است که برای پیش بردن نقشه های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد.
  • اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید، علامت آن است که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می شوید.
  • اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می گردد، علامت آن است که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد.
( رای: 7 امتیاز: 3.3 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.