فال و طالع بینی

تعبیر خواب (بوسیدن) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب بوسیدن از بزرگترین معبران

خواب بوسیدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب بوسیدن از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب بوسیدن کسی: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است.
 • اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد.
 • اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

تعبیر خواب بوسیدن از دید امام صادق (ع)

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است:

 1. خیر و منفعت
 2. حاجت روایی
 3. بر دشمن ظفر یافتن
 4. سخن خوش شنیدن

تعبیر خواب بوسیدن از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر بوسیدن مرده در خواب: اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد.
 • اگر بیند کسی وی را بوسه می‌داد،دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر بر خلاف این ببیند، دلیل که مراد و هدف خود نخواهد رسید.

تعبیر خواب بوسیدن از دید مطیعی تهرانی

 • در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است.
 • وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم.
 • در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم.
 • تعبیر خواب بوسیدن غریبه: اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌ رسد.
 • تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم: اگر یک دختر دم بخت ببیند که نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می‌کندو چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می‌کنند.
 • تعبیر خواب بوسیدن محارم: اگر بیند که محرمی او را می‌بوسد محبوبیت می یابد.

تعبیر خواب بوسیدن از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب کسی من را ببوسد: جدایی
 • تعبیر خواب بوسیدن: عشق دو جانبه
 • خواب بوسه یواشکی: عشق سوزان

تعبیر خواب بوسیدن از دید سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب بوسه: غم بزرگ است.
 • تعبیر خواب بوسه زدن بر دست: شانس به شما لبخند می زند.
 • تعبیر خواب بوسیدن معشوق: اگر معشوق خود را درهنگام روز می‌بوسید شانس بر ضد شماست. اگر معشوق خود را در هنگام شب می‌بوسید خطر است.
 • تعبیر خواب بوسیدن مادر: موفقیت
 • خواب بوسیدن پدر: شادی
 • بوسیدن برادر یا خواهر در خواب: خوشی و لذت
 • تعبیر خواب بوسیدن همسر (شوهر یا زن): خوشبختی در زندگی زناشویی.
 • خواب بوسیدن زن شوهردار: ناکامی شما را تهدید می‌کند.
 • تعبیر خواب بوسیدن زن تنها: به شما خیانت خواهد شد

تعبیر خواب بوسیدن از دید لیلا برایت

 • تعبیر خواب بوسیدن دست کسی: اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشق تان دارد.
 • اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیان تان باشید.
 • تعبیر خواب بوسیدن زمین: نشانه‌ غم و ناراحتی است.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.