فال و طالع بینی

تعبیر خواب (کفش) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب کفش از بزرگترین معبران

خواب کفش از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب کفش از دید ابن سیرین

 • دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.
 • تعبیر خواب کفش نو پوشیدن: اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
 • تعبیر خواب کفش سیاه: اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.
 • تعبیر خواب کفش سبز: اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.
 • تعبیر خواب کفش قرمز: اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.
 • تعبیر خواب کفش زرد: اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش از دید امام جعفر صادق (ع)

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود:

 • زن
 • خادم
 • کنیزک
 • قوت و نیرومندی
 • معیشت
 • مال
 • سفر (مسافرت)

دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب کفش از دید یوسف پیامبر (ع)

تعبیر دیدن کفش پوشیدن: دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.

تعبیر خواب کفش از دید منوچهری تهرانی

 • تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه: اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود
 • و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.
 • تعبیر کفش پا را می زند: اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.
 • تعبیر خواب کفش کوچک شده: اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست.
 • تعبیر خواب کفش سوراخ: اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.
 • تعبیر خواب کفش کهنه: اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود.
 • این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.
 • تعبیر خواب کفش نو: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

تعبیر خواب کفش از دید معبرین غربی

 • تعبیر کفش مردانه پوشیدن: این است که صاحب پسر می شود.
 • تعبیر خواب کفش پاره: اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران،دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب کفش عروسی: این است که اگر ازدواج نکرده اید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل هستید کار یا موقعیت خوبی بدست می آورید.
 • تعبیر خواب گم کردن کفش: نشان از طلاق و جدایی است.
 • تعبیر خواب دزدیده شدن کفش: این است که کسی در زندگی خانوادگی شما مشکل بوجود می آورد.
 • تعبیر خواب کفش کتانی و ورزشی: نماد ازدواج یا مقام برای شماست.
 • تعبیر خواب کفش طلایی: محبت و همدلی در خانواده است و همچینین زندگی عالی با همسر است.
 • تعبیر خواب عوض کردن کفش: ازدواج مجدد خود یا نزدیکان است.
 • تعبیر خواب کفش دخترانه یا بچگانه: این است که بچه دار می شوید.
 • تعبیر خواب کفش کثیف و پاره: این است که با نا آگاهی و انتقاد نادرست برای خود دشمن تراشی می کنید.
 • تعبیر خواب واکس سیاه به کفش: این است که امور به خوبی پیش می روند.
 • تعبیر خواب کفش پاشنه بلند: همسری است که شما را به اوج میرساند.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.