فال و طالع بینی

تعبیر خواب سفر (مسافرت) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیرخواب ازبزرگترین معبران

تعبیر خواب سفر و مسافرت رفتن

خواب سفر از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب سفر از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب مسافرت: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.
 • تعبیر خواب سفر رفتن با دوست: اگر شخصی در خواب ببیند که با رفیق قدیمی و صمیمی خود آماده رفتن به سفر هستند و این فرد مجرد هم باشد دلیل بر این است که بزودی صاحب عیال می شود و ازدواج می کند و اگر متاهل بود دلیل بر این است که پایه های زندگی او استوار تر خواهد شد.

تعبیر خواب سفر از دید ابراهیم کرمانی

اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

تعبیر خواب سفر از دید جابر مغربی

اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

تعبیر خواب سفر از دید منوچهری تهرانی

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب سفر خارج از کشور: تعبیر خواب مسافرت به نقاط دور دست و یا خارج از شهر و کشور برای اشخاصی که از نظر مالی ضعیف هستند و یا در بستر بیماری به سر میبرند توانمند شدن و بهبود یافتن است.
 • تعبیر خواب سفر کردن مرده: مرده ای قصد سفر کردن به خارج داشته باشد خوب نیست و به این علامت است که دشمنانی خطرناک و بیگانه پیدا خواهید کرد.
 • تعبیر خواب سفر با هواپیما به خارج از کشور: به دو معنای مختلف است اولی اینکه دست به کاری اشیسته خواهید زد که موجب تعجب و یا ذوق زدگی دیگران می شود و به سبب آن خانواده و دوستان شما را حمایت و تشویق میکنند و در فاصله ی زمانی کوتاهی با همت و تلاش خود به مال و موفقیت چشمگیر دست پیدا میکنی ، و دومی اینکه افرادی که با شما ارتباط نزدیک دارند مانند پدر برادر مادر خواهر و یا دوست تا چند صباح دیگر حامل بعضی از خبرهای خوشحال کننده برای شما هستند.
 • تعبیر خواب سفر رفتن دیگران به خارج: اگر این شخص پدربزرگ و یا مادربزرگ شما باشد بیانگر ناکامی و شکست برای دشمنان و یا بدخواهان شماست ، اگر پدر یا مادر باشد علامت آن است که برای تغییر دادن زندگی خود تلاش و همت میکنید اگر دوستان دور یا نزدیک باشند به این علامت است که اوضاع پیرامون در حال بهبودی است و باید کمی صبوری کنید اگر مردگان باشند به خطر و یا بلا نزدیک می شوید و جان شما تهدید خواهد شد اگر کودکان و یا افراد نابالغ باشند و از خویشان باشند پول زیادی به دستتان خواهد رسید و دست به کارهای دشوار اما پردرامد می زنید.
 • تعبیر خواب سفر رفتن همسر: اگر کسی در خواب ببیند که همسرش بدون اطلاع قبلی به مسافرت رفته خوب نیست و تعبیر آن گم شدن وسیله ای باارزش از یکی از اعضای خانواده است.
 • تعبیر خواب سفر زیارتی همسر: سفر رفتن همسر در خواب را اگر به مکان های زیارتی باشد ایمان،پیوند محکم زناشویی و پایداری و ثبات در عشق می داند.
 • تعبیر خواب سفر تفریحی همسر: اگر این سفر تفریحی و یا کاری باشد به نشانه ی پیدا شدن یک شغل و یا یک پست مهم است.
 • تعبیر خواب سفر به مشهد: شیخ طوسی نوشته اند اگر دیدی به همراه پدرت به مشهد رفته ای به این معناست که در این دنیا عاقبت بخیر خواهی شد و هیچوقت در زندگی شرمنده ی خانواده نمی شوی.
 • اگر دیدی به همراه برادرت به مشهد سفر کرده اید به این علامت است که هر دوی شما امیدواری های جدید و نیکویی در زندگی پیدا میکنید و راه برای شما جهت پیشرفت کردن هموار می شود انگار که خوش شانسی و برکت به یکباره به خانواده ی شما روی کرده است.
 • اگر ببینی به همراه مادرت در مشهد هستی و مشغول زیارتی به این نشان می باشد که از خطر یا بلای بیماری ها و بعضی از آفت های خطرناک دنیوی در امان هستی و چنان چه مجرد باشی عاقبت خوشی در انتظار شماست.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.