آموزش کاربردی

آموزش بافت پاپوش دخترانه فانتزی

( رای: 0 امتیاز: 0 )

با نزدیک شدن به فصل سرما، بسیاری از خانم های با سلیقه دست به کار شده و با انواع نخ و کامواهای رنگارنگ و متنوع برای خود یا عزیزان شان انواع لباس های بافتنی مثل پلیور بافت، ژاکت، شال، کلاه، دستکش، پاپوش و … می بافند.

در بخش آموزش بافتنی با راهنمای بافت پاپوش بچگانه میل بافی در خدمت شما هستیم. مدل این پاپوش به گونه ایه که هم مناسب دختربچه هست و هم پسر.

بافت صندل بچه گانه

آموزش بافت پاپوش بچگانه با دو میل 

43 دانه سر بیندازید. دو رج رکن ببافید. (در بافت رکن همه رج ها چه زوج و چه فرد همه دانه ها یا از رو بافته می شود یا از زیر)

در اینجا همه رجها را از زیر می بافیم.

برای اینکه کفی کفش فرم گرد و زیبایی بگیرد، از 4 نقطه دانه اضافه می کنیم. 2 تا کناره ها و 2 تا وسط.

رج 3 : 2 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، یک دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 2 دانه آخر از زیر

رج 4 : 47 دانه از زیر

رج 5 : 3 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، 3 دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 3 دانه آخر از زیر

رج 6 : 51 دانه از  زیر

رج 7 : 4 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، 5 دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 4 دانه آخر از زیر

رج 8 : 55 دانه از  زیر

رج 9 : 5 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، 7 دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 5 دانه آخر از زیر

رج 10 : 59 دانه از  زیر

رج 11 : 6 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، 9 دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 6 دانه آخر از زیر

رج 12 :  63 دانه از  زیر

63 دانه را ببافید تا 10 خط رکن شود. (حدود 8 رج دیگر)

حالا از دو طرف ، 15 دانه را به نخ یا سنجاق قفلی بگیرید.

وسط کار 33 دانه می ماند.

بافت کفش بچگانه

بافت رویه پاپوش بچگانه

نخ را به دانه اول از 33 دانه وصل کنید و به ترتیب زیر ببافید:

رج 1 : 2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 5 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 5 دانه از رو، یکی از زیر، 5 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 5 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج های زوج دانه ها را همانگونه که می بینید ببافید.

تصویر دو تا یکی کردن با انداختن دانه راست روی چپ

دو تا یکی به چپ

تصویر دو تا یکی کردن با انداختن دانه چپ روی راست

دو تایکی به راست

دو تا یکی کردن از زیر

ssk دو تایکی کردن از زیر

 

رج 2 : 8 دانه از رو، 6 دانه از زیر، 1 دانه رو، 6 دانه زیر، 8 دانه رو

رج 3 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 4 دانه از رو، یکی از زیر، 4 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 4 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 4 : 7 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 1 دانه رو، 5 دانه زیر، 7 دانه رو

رج 5 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 3 دانه از رو، یکی از زیر، 3 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 3 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 6 : 6 دانه از رو، 4 دانه از زیر، 1 دانه رو، 4 دانه زیر، 6 دانه رو

رج 7 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 2 دانه از رو، یکی از زیر، 2 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 2 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 8 : 5 دانه از رو، 3 دانه از زیر، 1 دانه رو، 3 دانه زیر، 5 دانه رو

رج 9 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 1 دانه از رو، یکی از زیر، 1 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 1 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 10 : 4 دانه از رو، 2 دانه از زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 4 دانه رو

رج 11 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، یکی از زیر،  دانه چپ را روی راست بیندازید، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 12 : 3 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 1 دانه رو، 1 دانه زیر، 3 دانه رو

رج 13 : 1 دانه زیر، 4 مرتبه (2 تا یکی از زیر)

بافت کفش بچگانه

این 5 دانه را 22 رج رکن ببافید. کمی نخ اضافه چیده و دانه ها را به سنجاق قفلی کنید.

بافت پاپوش بچگانه

دانه های دو طرف را به شکل زیر به یک میل کنید.

بافت کفش بچگانه

8 رج رکن ببافید ، سپس 45 دانه در یک طرف بافت سر بیندازید.

4 رج ببافید. رج بعد جا دکمه بیندازید. به این صورت :

2 دانه از زیر، یک ژته، دو تا یکی و ادامه بافت.

3 رج بافته و دانه ها را کور کنید.

بافت پاپوش بچگانه

درز پشت پاشنه پا را بدوزید.

بافت صندل بچه گانه

درز کف را هم بدوزید.

بافت پاپوش بچگانه

5 دانه ای که به سنجاق کرده بودید را به داخل برگردانده و بدوزید تا حالت بندینک شود.

بافت صندل بچه گانه

بافت پاپوش بچگانه

لنگه دیگر را هم به همین شکل ببافید ، فقط جهت بند باید قرینه این لنگه باشد.

بافت صندل بچه گانه

بافت پاپوش بچگانه

می توانید 5 دانه های رویه را همه از رو ببافید. تا رویه کفش 5 خط از زیر داشته باشد.

روش دیگر بافت پاپوش بچگانه

در این روش کفی کفش به زیبایی روش قبل نخواهد بود.

به اندازه (دو سوم طول پا ضرب در 2) دانه سر انداخته و 10 خط رکن می بافید.

دقت کنید 10 خط رکن ببافید نه 10 رج.

(بافت رکن یا ابری به این صورته که رج های زوج و فرد را از رو یا از زیر ببافید.)

بعد دانه ها را تقسیم بر4 می کنید.

یک قسمت اول را نبافته در میل نگه می دارید.

دو قسمت وسط را بافته و یک قسمت آخر را هم نمی بافید و در میل نگه می دارید.

من در اینجا 56+1=57 در نظر گرفتم.

بعد از 10 خط رکن 14 دانه اول بافت و 14 دانه آخر بافت نگه داشتم.

بافت رویه کفش 

29 دانه وسط را به این ترتیب می بافیم :

رج 1: یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی زیر، 4 رو، دو تا یکی زیر، 4 رو، یکی زیر ، 4رو، دو تا یکی جهت دار

(دانه اول و دوم را جا به جا کرده و دو تا یکی می کنید) 4رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر

رج 2 و تمام رج های پشت (رج های زوج) دانه ها همانطور که دیده میشوند ببافید.

رج 3 : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، 3 رو ، دو تا یکی ، 3 رو ، یکی زیر ، 3رو ،

دو تا یکی جهت دار (دو تایکی های سمت چپ جهت دارند) 3 رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر

رج 5 : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، 2 رو ، دو تا یکی ، 2 رو ، یکی زیر ،

2 رو ، دو تا یکی ، 2رو ، دو تا یکی ، یکی زیر ، یکی رو

رج 7 : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ،

یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر

رج 9 : دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، یکی زیر

بافت بندینک جلو پا

تعداد دانه ها 7 تا می شود که 10 خط رکن بافته کور می کنید و به پشت بافت می دوزید. برای رد کردن بند.

بافت پشت پا و بند

حالا دو قسمت اول و آخر بافت را که نگه داشته بودید در یک میل می کنید.

درشروع بافت از یک سمت 14 دانه اضافه می کنید.

4 خط رکن بافته جادکمه هم باز می کنید.

درز پشت و زیر پا را می دوزید.

بافت پاپوش بچگانه به پایان رسید.

نکته مهم

در این مدل هم اگر می خواهید پاپوش فرم بهتری داشته باشد:

ابتدا 37 دانه سر بیندازید و مثل روش قبل، در 5 رج (بافت رفت) 4 دانه اضافه کنید. تا دانه ها 57 شود.

مثلا اولین رج افزایش دانه به این صورت می شود:

2 دانه زیر، یک ژته، 16 زیر، یک ژته، یک زیر، یک ژته، 16 دانه زیر، یک ژته ، 2 دانه زیر

 

 

منبع سایت : آموزش بافتنی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.