تک آهنگپیشنهاد ویمگزموزیک
موضوعات داغ

دانلود آهنگ Imagine Dragons به نام Believer

Believer

Imagine Dragons

امتیاز شما :
( رای: 5 امتیاز: 4.4 )

متن ترانه Believer از Imagine Dragons

First things first
اول از همه
I’ma say all the words inside my head
میخوام ھﺮ ﭼﯽ ﺗﻮی ذھﻨﻢ ھﺴﺖ رو ﺑﮕﻢ
I’m fired up and tired of the way that things have been
من از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ داره ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻢ
The way that things have been
از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﯽ اﻓﺘﻪ
Second thing second
در درجه دوم
Don’t you tell me what you think that I can be
بهم ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea
من بهترین درﯾﺎ ﻧﻮرد ھﺴﺘﻢ، من ﭘﺎدﺷﺎه درﯾﺎی ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ
The master of my sea
پادشاه دریای خودم
I was broken from a young age
من از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ام
Taking my sulking to the masses
خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام
…Writing my poems for the few
برای ﻋﺪه ی ﮐﻤﯽ ﺷﻌﺮ ھﺎﯾﻢ را ﺳﺮوده ام…
That looked at me took to me, shook to me, feeling me
که به ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدن، دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارم ﻣﯿﺪادن، درﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮدن
Singing from heart ache from the pain
از رنج ﻗﻠﺒﻢ و از درد ﺧﻮﻧﺪم
Take up my message from the veins
پیامم رو از درون رگ ھﺎﯾﻢﯿﺑﺮون ﮐﺸﯿﺪم
Speaking my lesson from the brain
آموخته ھﺎﯾﻢ را از درون ﻣﻐﺰم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
Seeing the beauty through the
و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ در….
Pain
درد

( رای: 5 امتیاز: 4.4 )

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.