زناشویی

چگونه انسان پدید می آید ؟

( رای: 3 امتیاز: 2.3 )

چگونه انسان پدید می آید ؟

لقاح ، اولین مرحله از مراحل تشکیل انسان . حدود 200 تا 500 میلیون اسپرم که در واژن زن ریخته شده است در یک مسابقه به طرف سوراخ کوچک میروند که بعضی از اسپرم ها در آن داخل شده و به سوی رحم حرکت میکنند . در درون رحم زن ، نطفه اولین مرحله از سیر تکاملی انسان و نقطه ی آغازین پیدایش انسان هاست که ماحصل ترکیب آب مرد و زن و یا به اصطلاح علمی ترکیب سلول های جنسی زن و مرد است که در فرآیندی بیولوژیکی در بدن هر یک از زن و مرد پدید آمده است . از این رو میتوان نطفه را حاصل از مواد غذایی بدست آمده از زمین در بدن زوجین دانست و شاید همین مسئله تفسیر دیگری در خلقت انسان از خاک باشد و بر اساس آن بتوان خلقت اولیه ی انسان از خاک را به همه ی ابناء بشر تعمیم داد . در این رابطه خداوند در سوره ی انسان در توصیف نطفه ی انسانی صفتی را به کار برده که تامل در آن از افق های جدیدی از علو معانی این کتاب آسمانی را در مقابل ما خواهد گشود . امشاج به معنی آمیختن است و این آیه به این معناست که آب زن و مرد به هم آمیخته میشود . مرحله ی دوم علق ، بعد از تشکیل نطفه این دومین مرحله ای است که قرآن کریم از آن نام برده است ، حالت علق که در سوره قافر آمده است . علق عبارت است از خون منجمد که به واسطه ی رطوبتی که به همراه دارد با هر چه تماس پیدا کند به آن آویزان میشود و اگر رطوبت خود را از دست دهد دیگر به اون علقه گفته نمیشود .

چگونه انسان پدید می آید ؟ در مراحل تکامل پس از این که اسپرم و تخمک ترکیب شدند و نطفه منعقد شد پس از گذشت چهل روز تحولاتی در نطفه پدید می آید و در نهایت به خون سرخ بسته شده ای تبدیل شده و به دیواره ی رحم آویزان میشود که در تعبیر قرآنی به آن علقه گفته میشود . تعبیر قرآن از این حالت ، حاوی نکات قابل توجهی است . یکی این که علقه در اصل به معنای الصاق به چیزی است و اشاره به حالت چسبندگی و آویزان بودن نطفه در دیواره ی رحم دارد و نکته ی دیگر اهمیت حد فاصل انعقاد نطفه تا تبدیل به علقه شدن است که حفاظت از نطفه در این مرحله برای رسیدن به مرحله ی بعدی و ادامه ی راه تکاملی خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین جهت است که خداوند جایگاه نطفه یعنی رحم را مکانی امن و مستقر معرفی کرده است . مرحله ی سوم مدغه ، این سومین مرحله از مراحل تکاملی جنین است ، حالتی که در فرهنگ قرآنی به آن مدغه اطلاق شده است . و تفسیر مدغه قطعه ای گوشت جویده شده به اندازه ی یک لقمه ، این مرحله از مراحل جنین ، مرحله ایست که قابلیت جنین برای دریافت صورت انسانی و ادامه ی مرحله ی بعدی برای تبدیل شدت به انسانی کامل روشن میشود چه بسا در برخی موارد جنین چنین قابلیتی را نیابد و در نهایت یا سقط صورت میگیرد و یا به صورت انسانی ناقص الخلقه متولد میشود . پس از گذشت چهل روز مدغه ت5یر میابد و بعد از آن به قدرت خداوند این قطعه گوشت ، صورت بندی میشود یا اندام بدن به صورت تام شکل میگیرد که مخلقه است یا به صورت ناقص شکل میگیرد که غیر مخلقه است . مرحله ی بعدی پیدایش استخوان است . در این مرحله که از اواخر هفته ی ششم بارداری آغاز میشود این رخداد قرار دارد و جنین کم کم شکل انسانی به خود میگیرد .

 

( رای: 3 امتیاز: 2.3 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.