روانشناسیسبک زندگی

ویــژگــے هاے همــســران ســازگــار چیست؟

همسر ایده ال کیست؟

ویــژگــے هاے همــســران ســازگــار:
ویژگی های همسر ایده ال

1-همــســر ســازگــار اشــتــبــاهات گــذشــتــه شــمــا را فــرامــوش مــے ڪــنــد.

یــڪ شــریــڪ خــوب،گــذشــتــه شــمــا را نــادیــده مــے گــیــرد و دائم اشــتــبــاهاتــے را ڪــه یــادآورے آنــها ” هیــچ نــفــعــے ” بــه حــال رابــطــه تــان نــدارد ،بــازگــو نــمــے ڪــنــد. 

2-یــڪ همــســر ســازگــار مــقــایــســه نــمــے ڪــنــد.

یــڪ شــریــڪ زنــدگــے مــنــاســب ” تــفــاوت انــســان ها ” را درڪ مــے ڪــنــد و مــے دانــد ڪــه هر شــخــص نــقــاط ضــعــف و قــوت خــود را دارد.

بــنــابــرایــن شــمــا را بــا افــراد دیــگــر مــقــایــســه نــمــے ڪــنــد.

همسر سازگار

3-یــڪ همــســر ســازگــار بــه رابــطــه دوطــرفــه اعــتــقــاد دارد.

او بــایــد بــدانــد ڪــه یــڪ رابــطــه ســالــم بــه تــلــاش هر دو طــرف وابــســتــه اســت و بــایــد بــیــن آنــها تــعــادل بــرقــرار بــاشــد.

رابــطــه هاے یــڪ طــرفــه در نــهایــت بــه مــشــڪــل مــنــجــر خــواهد شــد.

4-یــڪ همــســر ســازگــار بــه تــنــهایــے شــمــا احــتــرام مــے گــذارد.

هر فــردے بــه تــنــهایــے احــتــیــاج دارد.

شــریــڪ شــمــا بــایــد مــعــنــاے حــریــم خــصــوصــے را درڪ ڪــنــد.

افــرادے ڪــه ایــن قــانــون را رعــایــت نــمــے ڪــنــنــد ،پــس از مــدتــے از هم خــســتــه مــے شــونــد و در رابــطــه احــســاس خــفــقــان مــے ڪــنــنــد.

همسر سازگار
بــاز هم مــے گــویــیــم،در هر چــیــزے تــعــادل لــازم اســت،حــتــے بــا هم بــودنــ.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.