فال و طالع بینی

تعبیر خواب (گریه کردن ) ابن سیرین ، امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب گریه نوزاد و بزرگسال و مرده، اشک ریختن و گریستن در خواب

خواب گریه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.
 • تعبیر خواب گریه کردن شادی از طرف خداوند است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید ابن سیرین

 • اگر بر گناه گریه کنید به معنای فضل خداست.
  تعبیر خواب گریه بدون اشک ریختن ضرر است.
  تعبیر خواب خون گریه کردن حیرت و ندامت است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید امام جعفر صادق (ع)

 • تعبیر خواب خندیدن بعد از گریه کردن این است که اجل فرد نزدیک است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید یوسف پیامبر

 • تعبیر خواب اشک ریختن و گریه کردن زن است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید مطیعی تهرانی

 • تعبیر خواب گریه کردن به صورت فیزیکی که اطرافیان متوجه شوند یک تحریک شدید عصبی است و تعبیر ندارد.
  تعبیر خواب گریه شادی و خرمی است.
  تعبیر خواب دیدن گریه دیگران رسیدن خبر خوب است.
  گریه کردن مرده در خواب خوب است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب گریستن تسکین و دلداری است.

تعبیر خواب گریه از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب گریه کردن پخش شدن خبرهای ناراحت کننده است.
 • تعبیر خواب گریه کردن دیگران، آشتی پس از جدایی غم انگیز است.
 • اگر دختر گریه دیگران را در خواب ببیند باید برای رسیدن به عشقش از خود گذشتگی کند.
 • تعبیر خواب بازرگانی که دیگران را در حال گریه ببیند این است که ورشکست می شود.

سایر تعابیر گریه کردن

 • گریه چه برای بزرگسال و چه برای کودک و نوزاد دلیل بر خوشحالی است.
 • تعبیر خواب گریه بر سر قبر، اگر شخصی بر سر قبر کسی برود و بالای قبر او شروع به گریه کردن کند دلیل بر شادی و نشاط در زندگی دنیا می باشد.
 • تعبیر خواب گریه مادر از درد، بیماری مادر است.
( رای: 3 امتیاز: 3.7 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.