فال و طالع بینی

تعبیر خواب (سقوط کردن) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب سقوط

خواب سقوط از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب سقوط از دید ابن سیرین

  • تعبیر خواب افتادن: اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت.
  • تعبیر خواب سقوط از ارتفاع بلند، پشت بام یا کوه: اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

تعبیر خواب سقوط از دید ابراهیم کرمانی

  • اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد.
  • تعبیر خواب سقوط از کوه: اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد. اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود.
  • اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب سقوط از دید جابر مغربی

  • تعبیر خواب سقوط از آسمان: اگر ببینی از آسمان افتاده‌ای، یـعـنـی دچار خشم الهی می‌شوی [مسلماً خشم الهی نیز در اثر گناه و عمل ناشایست و… می‌باشد] .
  • تعبیر خواب سقوط در چاه: اگر ببینی در چاه افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می‌شوی.
  • اگر ببینی در جائی در خون افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار خون ناحق کسی و آسیب یا قتل او می‌شوی.

سایر تعابیر

  • تعبیر خواب سقوط با ماشین: علامه اسدی گفته اند اگر خواب دیدی با ماشین خودت به داخل آب سقوط کردی تعبیر این است که ماجرا و یا اتفاق تازه ای برای شما رقم خواهد خورد که نتیجه ی آن فقط یک آشفتگی ذهنی یا روحی است و صدمه ی جسمی نخواهید دید.
  • تعبیر خواب سقوط هواپیما: شیخ طوسی می گوید تعبیر خواب سقوط وسایل غول پیکری مانند بالن یا هواپیما در بیابان فرا رسیدن دوران نداری و فقیری ، پوچی و بی هدفی ، رسیدن زیان و غم برای مدت زمان مشخصی است
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.