فال و طالع بینی

تعبیرخواب (آتش سوزی) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب آتش گرفتن لباس، انسان و خانه، سوختن و آتش سوزی

خواب آتش از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.
 • تعبیر خواب آتش افروخته: اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.

تعبیر خواب آتش از دید امام صادق (ع)

 • تعبیر خواب سوختن در آتش: اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش.
 • اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.
 • خواب خوردن آتش: اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد.
 • تعبیر خواب آتش در دهان: اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 • اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 • خواب هیزم آتش: اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 • اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 • اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 • خواب دریای آتش: اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 • اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
 • اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود.
 • خواب ایستادن روی آتش: اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

تعبیر خواب آتش از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب آتش گرفتن لباس: اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.
 • تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران: اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.
 • خواب دود آتش: اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.
 • خواب بارش آتش: اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.
 • اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند.
 • تعبیر خواب آتش زیاد: اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد.
 • اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کند.
 • اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می‌زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد.
 • اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع.
 • اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.
 • خواب شنیدن صدای آتش: اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.
 • اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود.
 • اگر بیند آتشی از جایی به جایی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.

تعبیر خواب آتش از دید مطیعی تهرانی

 • اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد.
 • تعبیر خواب سوختن دست در آتش: اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد.
 • تعبیر خواب نشستن کنار آتش: اگر در خواب دیده‌اید که کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالاً می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند.
 • خواب برداشتن آتش: آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم.
 • خواب نسوختن در آتش: اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.

تعبیر خواب آتش از دید یوسف پیامبر

 • دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد. دیدن آتش فتنه بود. دیدن سوختن آتش مصیبت بود. دیدن در میان آتش بینه باشد.

تعبیر خواب آتش از دید دانیال نبی

 • تعبیر خواب آتش گرفتن انسان: اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد، اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد.
 • اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.
 • تعبیر خواب نسوختن در آتش: اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند.
 • تعبیر خواب آتش گرفتن خانه: اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.
 • خواب آتش بدون دود: دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود.تعبیر خواب دود آتش: اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت
 • خواب گرمای آتش: اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.

تعبیر خواب آتش از دید سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب سوختن در آتش ضرر و شکست در کار است.
 • تعبیر خواب حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
 • تعبیر خواب آتش سوزی: آتش سوزی در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح یک شغل خوب است و با شعله‌های تیره ورشکستگی مالی است و با شعله‌های کوچک، پول هنگفت است.
 • خواب دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است و آتش بدون دود پول به فراوان به دست تان می‌آید.
 • تعبیر خواب آتش از آسمان می‌بارد: غم واندوه
 • خواب هم زدن آتش: اگر شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می‌زنید نمی‌دانید چطور خشمتان را کنترل کنید.
 • تعبیر خواب آتش روشن کردن: مجذوب یک نفر خواهید شد.

همچنین:

 • یک آتش با شعله‌های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.
 • شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.
 • مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌کنند: خبرهای خوش
 • یک نفر به درون آتش می‌افتد: بد شانسی
 • بستگان شمای در آتش می‌سوزند: بزودی تب شدیدی می‌کنید.
 • شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی
 • شما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی
 • آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.
 • آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها
 • شعله کوچک: خبرهای خوش
 • آب بر روی آتش می‌ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.
 • چیزی را از میان آتش با دست تان بیرون می‌کشید: از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.
 • آتش را بکلی خاموش می‌کنید: به شما پاداش خوبی می‌دهند.
 • آتش مصنوعی: بزودی بچه دار خواهید شد.
 • حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند
 • حریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می‌رسند.

تعبیر خواب آتش از دید اسماعیل اشعث

 • تعبیر خواب آتش باریدن از آسمان: اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود.
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد.
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.

تعبیر خواب آتش از دید آنلی بیتون

 • دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانه خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.
 • اگر در خواب دیدید خانه‌ شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد.
 • خواب آتش روشن: علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

تعبیر خواب آتش از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب آتش اعلان خطر در مقابل یک دزد است.
 • تعبیر خواب شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید
( رای: 1 امتیاز: 5 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.