فال و طالع بینی

تعبیر خواب (مو) ابن سیرین، امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیر خواب مو

خواب مو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مو از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب مو درآوردن ، اگر کسی که اصلع است (یعنی جلوی سرش مو ندارد، که معمولاً به حالت او طاسی ارثی گفته می‌شود) در خواب ببیند مو درآورده است، یعنی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. اگر کسی که کچل است [کَل می‌باشد] در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی بدهکار می‌شود.
 • تعبیر خواب طاس شدن، اگر در خواب ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ دوست می‌شوی.
 • تعبیر خواب موی پیشانی، اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یعنی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یعنی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
 • تعبیر موی حیوانات، چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.
 • تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.
 • تعبیر خواب موی گردن، اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.
 • اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.

تعبیر خواب مو از دید حضرت امام صادق (ع)

تعبیر خواب تراشیدن مو بر 5 دلیل است:

 • حج
 • مسافرت
 • عزت
 • امنیت
 • دولت

تعبیر خواب مو از دید حضرت یوسف (ع)

 • تعبیر خواب سر تراشیدن از غم بیرون آمدن است.
 • تعبیر خواب دیدن درازی موی سر درازی عمر است.
 • تعبیر خواب دیدن موی سر دراز رنج کم است.
 • تعبیر خواب کندن موی جدایی از همسر است.

تعبیر خواب مو از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب موی آلت تناسلی مرد، اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].
 • تعبیر خواب موی سینه، اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.
 • اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.
 • تعبیر خواب موی صورت، اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.
 • اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای، یـعـنـی قرض خود را پرداخت می‌کنی.
 • تعبیر خواب کچل شدن، اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته‌ است، یـعـنـی فامیل و بستگانش، مال و اموال او را تلف خواهند کرد.

تعبیر خواب مو از دید خالد بن علی بن محد العنبری

 • تعبیر خواب مو مانند موی سر به مال و عمر طولانی تعبیر می شود.
 • کندن یا تراشیدن موی زیر بغل ادای وام و قرض است.
 • تعبیر خواب زلف درستکاری است.

تعبیر خواب مو از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب کوتاه کردن مو ، غم است.
 • تعبیر خواب موی بلند ، قدرت و اهمیت است.
 • تعبیر خواب شستن موها ، دل نگرانی است.
 • تعبیر خواب بستن مو ، ناراحتی است.
 • تعبیر خواب موی قرمز ، دوروئی است.
 • تعبیر خواب موی سیاه ، خوشبختی است.
 • تعبیر خواب موی بور ، شادی است.
 • تعبیر خواب موی سفید ، شادمانی است.
 • تعبیر خواب شانه کردن موها ، ضرر در امور کاری است.
 • تعبیر خواب موی گیس کرده ، مورد تمسخر واقع شدن است.
 • تعبیر خواب موی فر خورده ، برای صنعتگران سود در امور کاری است.
 • تعبیر خواب ریزش مو ، ناراحتی است.
 • تعبیر خواب سوزاندن مو ، خیانت ، زندگی توام با بدبختی است.
 • تعبیر خواب موها را بیش از حد کوتاه کردن ، یک سوگوار در خانواده است.
 • تعبیر خواب موی ژولیده ، سوء تفاهم در خانواده است.
 • تعبیر خواب رنگ کردن موها ، دورویی است.
 • تعبیر خواب موخوره و یا موهای در هم ریخته ، خوشبختی است.

تعبیر خواب مو از دید کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب موهای حنائی یا سرخ ، وسوسه بر سر راهتان پدیدار می شود.
 • تعبیر خواب موهای بلوطی ، شهوترانی خواهید کرد .
 • تعبیر خواب موهای سفید ، نجابت و احترام است.
 • تعبیر خواب موهای طلائی ، یک دوستی پاک است.
 • تعبیر خواب موهای سیاه ، یک تصادف است.
 • تعبیر خواب موهای شما رفته رفته سفید می شود ، باید سختی و رنج را تحمل کنید .
 • تعبیر خواب موهایتان را دم اسبی می کنید ، شما خواستار چیزهای پوچ و بیهوده هستید .
 • تعبیر خواب موهای برس کشیده دارید ، به شما خیانت می شود
 • تعبیر خواب از موهای خود راضی هستید ، یک دوست جدید پیدا می کنید .
 • تعبیر خواب خواب موهای خود را می بینید ، شادی شما ادامه پیدا می کند .
 • تعبیر خواب خواب ببینید که موهایتان می ریزد ، شوک است
 • تعبیر خواب شما نگران هستید چون موهایتان سفید می شود ، از خانواده خود جدا خواهید شد .
 • تعبیر خواب موهای اشخاص دیگر ، کارهای شما احتیاج به توجه بیشتری دارند .
 • تعبیر خواب موهای مجعد ، عصبی و پرخاشگر خواهید شد .
 • تعبیر خواب موهای سیاه و مجعد کوتاه ، یک دوره ناراحتی در پیش است
 • تعبیر خواب موهای تراشیده مانند زندانیان ، موفقیت است
 • تعبیر خواب موهای بلند یک رهبر ارکستر ، دوران خوشی و شادمانی نزدیک می شوند .
 • تعبیر خواب مردی با موهای بسیار بلند ، وقار و احترام است
 • تعبیر خواب مردی با موهای بسیار کم ، شانس است
 • تعبیر خواب ریزش مو ، یک دوست را از دست می دهید .
 • تعبیر خواب مو می سوزد ، مرگ یکی از آشنایان است
 • تعبیر خواب موهای کوتاه ، ناراحتی و کمبود مالی است
 • تعبیر خواب موهای بلند ، چیز بسیار پرارزشی دریافت می کنید
 • تعبیر خواب موهایتان را کوتاه می کنید ، منفعت مالی است
 • تعبیر خواب موهایتان را با قیچی کوتاه می کنید ، پول است
 • تعبیر خواب موهایتان را رنگ می کنید ، شما خودخواه هستید
 • تعبیر خواب شخصی موهای شما را می کشد ، دشمنان درصدد صدمه زدن به شما هستند .
 • تعبیر خواب برای شما مشکل است که موهایتان را صاف کنید ، کاری دشوار و طولانی در پیش است .
 • تعبیر خواب موهایتان را برس می زنید ، محتاج به پول خواهید شد .
 • تعبیر خواب موهایتان را می شوئید ، غم است
 • تعبیر خواب موهایتان را در ناحیه پشت گوش کوتاه می کنید ، یک دوره ناراحتی و ناکامی است
 • تعبیر خواب موهای شما بخوبی شانه شده اند ، ۱- از یک رفاقت لذت خواهید برد ۲- کارهائی که رو به خرابی میرفتند همگی ترتیب پیدا می کنند .
 • تعبیر خواب موهایتان بهم ریخته اند ، یک کار قضائی بسیار طولانی در پیش دارید .
 • تعبیر خواب مو می خورید ، شادی است.
 • تعبیر خواب یک زن خواب ببیند که موهایش را از دست میدهد ، ضررهای مالی است
 • تعبیر خواب موهایتان را فر کرده اید ، روابط عشقی شما در خطر ناکامی هستند .
 • تعبیر خواب موهایتان را بهم می ریزید ، مشاجره در خانواده است
 • تعبیر خواب شما موهای سفید وخیلی بلند دارید ، می توانید امیدهای بزرگ داشته باشید .
 • تعبیر خواب شما موهای بلند و خارق العاده دارید ، پیروزی شما بر مخالفان شما حتمی است .
 • تعبیر خواب موهای شما بلند هستند و به زمین می رسند ، در عشق به خیانت بر می خورید .
 • تعبیر خواب یک مرد با موهای سفید و کوتاه ، خوشبختی است.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.