فال و طالع بینی

تعبیر خواب (خراب شدن خانه) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب خراب شدن خانه

خواب خراب شدن خانه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید ابن سیرین

 • خراب کردن جایی که آباد است را در خواب نشانه به وجود آمدن مشکلاتی یا گمراهی در شغل و حرفه بیننده خواب است
 • تعبیر خواب خراب شدن خانه همسایه: اگر بیند که منزل همسابه اش بر سرش خراب شده است،
 • دلیل که مالی بسیار بدو رسد.
 • اگر بیند که خانه فروریخت و کسانی مردند، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.
 • تعبیر خواب خراب شدن سقف خانه: منظو از سقف و یا بالاسری خانه در اینجا آبادانی رفاه و یا مال است و حال ریختن آن می تواند
 • نشانه بدبختی تنگدستی و یا افتادن در تنگناهای زندگی باشد.

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید منوچهری مطیعی

 • اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید،
 • تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است.

تعبیر خواب خراب شدن خانه از دید معبران غربی

 • تعبیر خواب خرابه: روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد.
 • دیدار کردن از ویرانه‌ ها: شما به مدارج عالی خواهید رسید.
 • تعبیر خواب خوابیدن در خرابه: ضرر و زیان

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب خراب شدن خانه پدری: شیخ طوسی می گوید اگر در خواب ببینید که خانه پدری و قدیمی او خراب است مالتان از دست می رود
 • ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب پدریتان ای می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید.
 • تعبیر خواب خراب شدن خانه روی سر: رشوه گرفتن دروغ بزرگ گفتن یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید.
 • تعبیر خواب خراب شدن خانه قدیمی: فرو ریختن خانه های قدیمی در خواب را به معنی زن و یا ازدواج تلقی کرده اند
 • همچنین مرگ نابودی و یا گرفتاری های شدید مالی را از دیگر تعابیر این خواب شناخته اند.
( رای: 1 امتیاز: 5 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.