فال و طالع بینی

تعبیر خواب (بیمارستان) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب بیمارستان

خواب بیمارستان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب بیمارستان از دید معبران غربی

لوک اویتنهاو می گوید:

  • بیمارستان: شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
  • تعبیر خواب در بیمارستان بودن: خبرهای غمگین
  • مریضخانه: غصه

اچ میلر می گوید:

  • مشاهده‌ی بیمارستان در خواب، نشانه‌ی آن است که به دیدن مریض می‌روید.
  • تعبیر خواب مرخص شدن از بیمارستان: اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می‌شوید، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکی باشید.
  • تعبیر خواب پرستار بودن در بیمارستان: اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانی کار می‌کنید، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می‌شوید.

کتاب سرزمین رویاها می گوید:

  • خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید.
  • تعبیر خواب تیمارستان: در یک بیمارستان روانی هستید یعنی افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید.

آنلی بیتون می گوید:

  • تعبیر خواب بستری شدن در بیمارستان: اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانه آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید.
  • تعبیر خواب ملاقات رفتن در بیمارستان: اگر خواب ببینید به بیمارستان می‌روید به قصد ملاقات مریضی بستری، نشانه آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید
( رای: 3 امتیاز: 2 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.