فال و طالع بینی

تعبیر خواب (خاستگاری) ابن سیرین امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیر خواب خواستگاری

خواب خواستگاری از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب خواستگاری از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد: در مورد فردی که خواهان ازدواج یا به قول امروزی‌ها خواستگار است می‌گوید اگر کسی در خواب ببیند که خواستار ازدواج با دختری است نشانه آن است که بزرگی و مرتبه او از بین خواهد رفت.
 • تعبیر خواب خواستگاری کردن مرده: اگر زنی در خواب ببیند که فرد مرده ای به خواستگاری او آمده و با او ازدواج کرد بیانگر این است که از مال زن کم خواهد شد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که قصد ازدواج دارد ولی دختری که قصد ازدواج با او را دارد نه می‌شناسد و نه نامش را می‌داند اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب خواستگاری از دید امام جعفر صادق (ع)

خواستار زن داشتن را بر چهار وجه می‌دانند.

 • بزرگی
 • افزایش مال
 • سرحالی
 • خرمی و شادی

تعبیر خواب خواستگاری از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر زن شوهر داری ببیند که همسرش با شخص دیگری ازدواج کرده و آن همسر جدید را ملاقات نکرده نشانه عزت و شرف زن خواهد بود.

تعبیر خواب خواستگاری از دید دانیال نبی (ع)

 • تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار: اگر ببینی به خواستگاری زنانی رفته ای که شوهر دار هستند به چند علامت است:
 1. اول اینکه به دوستان جدیدی برمی خورید.
 2. دوم اینکه با برخی از دشمنان و یا افرادی که قبلا بدخواه شما بوده اند دوباره آشتی خواهید کرد.
 3. سوم اینکه در عرض چند روز آینده خبرهای بسیار مهمی را دریافت خواهید کرد.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب قرار مراسم خواستگاری: شیخ طوسی می گوید اگر کسی خواب ببینید که برای امری خیر مثل خواستگاری وعده می گذارد دلیل بر اتفاق و خبر خوشایند در روز های نزدیک است اگر دختر شوهر داری و یا زن متاهلی ببینید که در خواب مجددا قرار خواستگاری می گذارد دلیل بر جدایی طلاق و غم و اندوه است.
 • اگر مردی که همسر دارد خواب ببینید دوباره در حال تجدید فراش است و در حال گذاشتن قرار برای خواستگاری رفتن است دلیل بر اینکه زنش بمیرد.
 • اگر دختر مجردی خواب ببینید با پدر مادر خواهر و یا برادر پسر مورد علاقه اش درباره مجلس خواستگاری صحبت می کند دلیل بر اینکه در روزهای نزدیک به او خبر خوشی می رسد چرا که این امر خیر در واقعیت نیز مبدل به شادی می گردد
 • تعبیر خواب خواستگاری رفتن: اگر مردی که همسرش باردار است این رویا را تجربه کند به این معماست که بر اهل خانواده ی خود بی وفایی یا خیانت خواهد کرد.
 • تعبیر خواب خواستگاری کردن از زن متاهل: این رویا در اکثر موارد برای پسران و دختران جوان که به تازگی و یا مدت ها رابطه ای عاشقانه را آغاز کرده اند خوب نیست و به نشانه یک هشدار است و ممکن است یکی از این دو نفر در حق دیگری بد و خیانت کند و یا به هردلیلی رابطه شان را تمام و به سراغ فرد دیگری بروند که در نهایت نتیجه ی آن شکست غمگینی و رنج است.
 • تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه: استاد طباطبایی گفته اند خواستگاری که برای یک زن بی شوهر می آید در واقع یک فرصت و یا یک اقبال جدید است که به زودی وارد زندگی اش می شود.
 • استاد مدنی آورده اند اگر زن بیوه ای خودش خواب دیده باشد برای او خواستگار می آید این نشان میدهد که در چند ماه یا در چند سال آینده بواسطه ی اتفاقی جدید بشدت غافلگیر می شود و احساس بسیار خوبی به او دست می دهد.
 • تعبیر خواب خواستگاری دختر از پسر: علامه مدنی نوشته اند اگر دختری جوان خواب ببیند به خواستگاری پسر مورد علاقه اش می رود و یا چنین تصمیم را گرفته است و یا حتی در مورد آن با دیگران صحبت میکند به این علامت است که روابط بین آن ها روز به روز رو به بهبودی خواهد رفت.
 • تعبیر خواب خواستگاری مرد متاهل: علامه مجلسی گفته اند اگر مردی که صاحب خانواده است خواب ببیند به زنی دیگر ابراز علاقه میکند به این علامت است که در زندگی خود مرتکب اشتباهی خواهد شد که به سبب آن غم و رنج زیادی به همسرش می رسد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.