فال و طالع بینی

تعبیر خواب (تسبیح) ابن سیرین امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیرخواب ازبزرگترین معبران

تعبیر خواب تسبیح

خواب تسبیح از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب تسبیح از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب تسبیح داشتن: اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد، ولکن او را در آن اجر و ثواب است. اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می‌کرد، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد.
 • تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح می‌کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد.
 • اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل می‌خواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند.

تعبیر خواب تسبیح از دید امام جعفر صادق (ع)

 • دیدن مهره (یا تسبیح) بر هفت وجه است:
  • زن،
  • خدمتکار،
  • کنیزک،
  • مال،
  • ادب و فرهنگ،
  • فرزند،
  • غلام.

تعبیر خواب تسبیح از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب تسبیح سفید یا سبز: دیدن مهره (یا تسبیح) در خواب، تعبیرش خدمتکار است. اگر مهره را سفید یا سبز ببیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح است.
 • تعبیر خواب تسبیح زرد: اگر مهره را زرد ببیند، دلیل که آن خدمتکار بیمار است.
 • تعبیر خواب تسبیح مشکی و سیاه: اگر سیاه ببیند، خدمتکارش بد اخلاق است.

تعبیر خواب تسبیح از دید منوچهر تهرانی

 • تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است.
 • تعبیر خواب گم کردن تسبیح: اگر در خواب دیدید که تسبیح خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید.
 • تعبیر خواب تسبیح گرفتن از کسی: اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می‌کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می‌دهید.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب پاره شدن تسبیح مرده: اگر ببینی تسبیح مرده ای پاره می شود مرگ یکی از دوستانت را در پیش خواهی داشت چنان چه بند تسبیح پدر یا مادرت پاره باشد بیانگر اختلافاتی است که بخاطر برخی از اعتقادات بین فرزندان و خانواده شکل خواهد گرفت.

 

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *