فال و طالع بینی

تعبیر خواب (ازدواج) ابن سیرین ، امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیرخواب ازبزرگترین معبران

تعبیر خواب عروسی و ازدواج خواهر و برادر، دختر مجرد و زن متاهل

خواب عروسی از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب عروسی از دید ابن سیرین

 • اگر کسی در خواب ببیند که خواستار ازدواج با دختری است نشانه آن است که بزرگی و مرتبه او از بین خواهد رفت.
 • تعبیر خواب خواستگاری مرده، اگر زنی در خواب ببیند که فرد مرده ای به خواستگاری او آمده و با او ازدواج کرد بیانگر این است که از مال زن کم خواهد شد.
 • اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.
 • تعبیر خواب عروسی با زن مرده، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.

تعبیر خواب عروسی از دید امام صادق (ع)

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 • اول: بزرگی و مقام
 • دوم: زیادتی مال
 • سوم: سرحالی وآسایش
 • چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب عروسی از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب ازدواج، اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.
 • تعبیر خواب ازدواج مجدد، اگر زن شوهر داری ببیند که همسرش با شخص دیگری ازدواج کرده و آن همسر جدید را ملاقات نکرده نشانه عزت و شرف زن خواهد بود.
 • تعبیر خواب عروسی زن شوهر دار، اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود.

تعبیر خواب عروسی از دید منوچهر مطیعی

 • دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست.
 • تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند.
 • تعبیر خواب داماد شدن، اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب عروسی از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب عروسی دختر مجرد، اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.
 • تعبیر خواب بوسیدن عروس، اگر در خواب عروسی را ببوسید، علامت آن است که با دوستان خود آشتی می‌کنید.
 • اگر در خواب عروس، دیگران را ببوسد، علامت آن است که دوستانی فراوان خواهید یافت.
 • اگر در خواب عروسی شما را ببوسد، علامت آن است که نامزد شما ثروت کلانی به ارث خواهد برد.
 • اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید، نشانه آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می‌شوید.
 • تعبیر خواب عروسی پنهانی، اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.
 • تعبیر خواب ازدواج با مرد پولدار، اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.
 • اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.
 • اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می‌بندد، نشانه غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می‌تواند او را از مرگ نجات بدهد.
 • اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

تعبیر خواب عروسی از دید کتاب سرزمین رویاها

 • خواب عروسی، ایام خوش در پیش است.
 • تعبیر خواب رفتن به عروسی، منفعتهای بزرگ مالی
 • تعبیر خواب ازدواج یکی از فامیل، خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند، سود
 • تعبیر خواب عروسی خواهر، خطر بزرگ
 • تعبیر خواب عروسی برادر، پول
 • تعبیر خواب عروسی دختر باکره، احترام
 • خواب ازدواج دخترم، ثروت
 • خواب ازدواج پسرم، پول به دستتان می رسد.
 • تعبیر خواب عروسی بیوه، خواب رفتن به عروسی بیوه پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب عروسی از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب ازدواج و عروسی، رسیدن به هدف
 • تعبیر خواب ازدواج کردن، سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد.
 • دیدن شوهر، امیدهای واهی
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *