فال و طالع بینی

تعبیرخواب (شانه زدن) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب شانه زدن ازبزرگترین معبران

خواب شانه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. شانه در خواب، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود.

تعبیر خواب شانه زدن از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب شانه زدن مو: اگر ببینی موی خود را شانه می‌کنی، یـعـنـی در کار خودت مسلط و توانا می‌شوی و سود و منفعت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی ریش خودت را شانه می‌کنی، یـعـنـی زکات اموالت را می‌دهی.
 • اگر ببینی ریش‌هایت را شانه می‌کنی و خوشبو می‌سازی و به آن‌ها گلاب می‌زنی، یـعـنـی کسی را به کاری مشغول می‌کنی و شغل می‌دهی و مردم متشکر و سپاس‌گذار خواهند بود.

تعبیر خواب شانه زدن از دید منوچهری تهرانی

 • تعبیر خواب شانه: خود شانه نشانه پریشانی فکر و خیال است. نه به معنی غم و اندوه بل که تشتت فکر و تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب.
 • تعبیر شانه گرفتن از کسی: اگر در رویا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده اید یا شانه را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوعی که گفته شد می شوید.
 • تعبیر خواب شانه شکسته: اگر شانه ای در خواب ببینید که دنده هایش شکسته زیان می بینید و تسلسل و توالی کارهایتان از دست می رود.
 • تعبیر خواب شانه کردن: اما اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است چون از تشتت و پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می یابیدو غم و رنج را از خود می رانید و کارهایتان روال مطلوب می گیرد. اگر در خواب ببینید که موی را شانه می کنید و به شانه موی چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پائین آمده کاری در جهت تنظیم امور خود می کنید که به شان و حرمت شما لطمه می زند و به قدر موئی که از سرتان کم شده از آبروی شما کاسته می گردد.
 • تعبیر خواب شانه برای زن: برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است و زنی اگر در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و حرمت می یابد و نزد شوهر عزیز می شود. وامداری اگر در خواب ببیند که موی خویش را شانه می کند آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی شود و سر می خورد و پائین کشیده می شود از غم و اندوه بدهکاری فرج حاصل می کند و اوم خویش را می پردازد.
 • اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده برائت حاصل می کند و از او رفع اتهام می شود.
 • اگر مریضی این را در خواب ببیند از بیماری و رنجوری شفا می یابد. حال اگر ببینید که موی خود را شانه می کنید ولی موی چنان ژولیده است که شانه در آن فرو نمی رود و کار نمی کند و پائین نمی آید خوب نیست زیرا خواب شما می گویدبا مشکلات بزرگ رو به رو می شوید و گره بر کارتان می افتد.

تعبیر خواب شانه زدن از دید لیلا برایت

 • تعبیر خواب شانه کردن موی بچه: اگر خواب ببینید که موهاى بچه‏‌اى را شانه می‌زنید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می‌رسد.
 • تعبیر خواب گم کردن شانه: اگر خواب ببینید که شانه‏ خود را گم می‌کنید، بیانگر اختلاف و نزاع است

تعبیر خواب شانه زدن از دید معبران غربی

لوک اویتنهاو می گوید تعبیر خواب شانه زدن یک کار بیهوده است.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.