فال و طالع بینی

تعبیر خواب (جنگ) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیرخواب ازبزرگترین معبران

تعبیر خواب جنگ

خواب جنگ از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب جنگ از دید ابن سیرین

تعبیر خواب پیروزی در جنگ: در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است.

تعبیر خواب جنگ از دید مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب صحنه‌هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی‌هایی که پیش می‌آید خبر می‌دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ

در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می‌آید و این تشدید می‌شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم.

تعبیر خواب رفتن به جنگ بدون سلاح: چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید

اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می‌گوید که تنها می‌ مانید و در مشکلی که پیش می‌آید هیچ دستی دست شما را نمی‌گیرد.

تعبیر خواب زخمی شدن در جنگ: مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و

گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

تعبیر خواب جنگ از دید یوسف پیامبر

دیدن جنگ غم و اندوه شود

خواب بودن در جنگ: دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد.

تعبیر خواب جنگ از دید آنلی بیتون

دیدن صحنه‌های جنگ در خواب، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می‌رود، علامت آن است که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید.

تعبیر خواب شکست خوردن در جنگ: اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است، علامت آن است که

منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد.

تعبیر خواب جنگ بین دو کشور: اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است، علامت آن است که میان افراد

خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد.

تعبیر خواب جنگیدن ارتش: ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ می‌باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالی می‌باشد.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.