فال و طالع بینی

تعبیر خواب باران (باران و رعد و برق) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب باران و رعد و برق و بارش باران شدید، نم نم و طوفانی

خواب باران و رعد و برق و بارش باران شدید، نم نم و طوفانی از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب باران از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب بارش باران، اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.
 • تعبیر خواب باران شدید، اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد تعبیر خواب باران و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.
 • تعبیر خواب باران طوفانی، اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید.
 • اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود.
 • اگر در خواب باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست.
 • تعبیر خواب صاعقه در باران، اگر ببینی رعد همراه باران است، یـعـنـی بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی از هر قطره باران صدا و آواز می‌آید، تعبیرش این است که عزت و جایگاه تو بیشتر می‌شود.
 • اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد بود.
 • اگر ببینی آب از هوا مثل باران فرو می‌ریزد، یـعـنـی آن مکان گرفتار عذاب الهی و شیوع بیماری می‌شود. اگر ببینی بدون ابر باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی خداوند مردم آنجا را مورد رحمت خودش قرار می‌دهد.
 • اگر ببینی باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی «پادشاه» به مردم آنجا ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری). ‌

تعبیر خواب باران از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب باران بر دوازده وجه است.

 1. اول: رحمت.
 2. دوم: بركت.
 3. سوم: تعبیر خواب باران فرياد خواستن.
 4. چهارم: رنج و بيماري.
 5. پنجم: بلا.
 6. ششم: كارزار.
 7. هفتم: خون ريختن.
 8. هشتم: فتنه.
 9. نهم: تعبیر خواب بارانقحط.
 10. دهم: امان يافتن.
 11. يازدهم: كفر.
 12. دوازدهم: دروغ

تعبیر خواب باران از دید دانیال نبی

 • باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد.
 • تعبیر خواب باران در پاییز و زمستان، خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.
 • اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.
 • اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و تعبیر خواب باران هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد . اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

تعبیر خواب باران از دید منوچهری تهرانی

 • باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي .
 • عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است. خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است. بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم.
 • تعبیر خواب باران ملايم و دلپذير مخصوصا اگر در فصلي باشد که انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است.

تعبیر خواب باران از دید آنلی بیتون

 • شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.
 • تعبیر خواب باران از سقف خانه، اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد.
 • اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.
 • دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

تعبیر خواب باران از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب باران استفاده، سود می باشد.
 • دیدن باران و آفتاب با هم در خواب یعنی یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.