فال و طالع بینی

تعبیر خواب (ناخن) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب ناخن بلند و دراز، کوتاه و شکسته، ناخن گرفتن و کوتاه کردن ناخن

خواب ناخن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب ناخن از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد.
 • تعبیر خواب ناخن گرفتن دست با ناخن گیر: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی یا ناخنگیر گرفته‌ای، یعنی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.

تعبیر خواب ناخن از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب ناخن شش چیز است:

 • قدرت
 • نیرومندی
 • شجاعت
 • فرزند
 • منفعت
 • کنیز

تعبیر خواب ناخن از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب ناخن های دراز: اگر ببینی ناخن ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.
 • اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یعنی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یعنی دچار مصیبت خواهی شد.
 • اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است،یعنی مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی
 • اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد، یعنی مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

تعبیر خواب ناخن از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب ناخن بلند: سود است.
 • تعبیر خواب ناخن کوتاه: ضرر است.
 • تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن: شرمساری است.

تعبیر خواب ناخن از دید مولف

تعبیر خواب درآمدن ناخن: بیماری یکی از اطرافیان است.

تعبیر خواب ناخن از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب ناخن ، زحمت زیاد و دستمزد کم است.
 • تعبیر خواب سوهان کشیدن ناخن: سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن ، افتخار آفرینی است.
 • تعبیر خواب ناخن شکسته: بیماری و شکست در کار است.

تعبیر خواب ناخن از دید سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب ناخن ، مشاجره است.
 • تعبیر خواب بریدن ناخن ها: مشاجره است.
 • تعبیر خواب بریده شدن ناخن هایتان ، سرافکندگی و بی آبروئی برای فامیل است.
 • تعبیر خواب ناخن بلند مرد: یک مرد خواب ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده است ، شانس و موفقیت در کارهایش است.
 • تعبیرخواب ناخن بلند زن: یک زن خواب ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده است ، علامت یک عشق پرسعادت است.
 • تعبیر خواب ناخن های بی نهایت بلند یک زن ، پول فراوان است.
 • تعبیر خواب ناخن های شما خیلی کوتاه هستند ، از دست دادن پول است.
 • تعبیر خواب شکستن ناخن: بی پولی و غم است.
 • تعبیر خواب جویدن ناخن: این است که افراد اجتماع از شما دوری می کنند.
 • تعبیر خواب ناخن دیگران: شانس است.
 • تعبیر خواب ناخن بچه ها رشد می کند ، شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش دارد.
( رای: 2 امتیاز: 3 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.