فال و طالع بینی

تعبیر خواب (دشمن ودشمنی) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب دشمن و دشمنی از بزرگترین معبران

خواب دشمن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب دشمن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب جنگ با دشمن: اگر ببینی با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن، تو را خورده‌ است، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌شوی.

تعبیر خواب دشمن از دید امام جعفر صادق (ع)

  • دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود: بستگی کارها، غم و اندوه، زیان مالی.
  • تعبیر خواب فرار از دشمن: اگر ببینی از دست دشمن میگریزی و سپس با تو مبارزه میکند به این معناست که بعضی از دوستانت باعث سرافکندگی و یا پریشانی و خجالت شما خواهند شد.

تعبیر خواب دشمن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آشتی و دوست شدن با دشمن: برای دختران و زنان دیدن چنین رویایی سراسر خیر برکت و نعمت است.

تعبیر خواب دشمن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب فرار کردن از دست دشمن: اگر کسی ببیند از دست دشمنان خود در حال گریز می باشد به نشانه ی آن است که در مراحل زندگی خود موفقیت هایی را کسب میکند که اطرافیانش مخصوصا دوستان حسود و کینه توز مخالف آن هستند  و سعی دارند تا جلوی راه شما سد شوند اما خوشبختانه هیچکدام از آن ها موفق نمی شوند.

تعبیر خواب دشمن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دعوا با دشمن: اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى‌گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‌کند.

تعبیر خواب دشمن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دشمنی: دشمن بودن با کسی نشانه آن است که شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.