فال و طالع بینی

تعبیر خواب (عقرب) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب عقرب، کشتن عقرب، نیش و گزیدن عقرب

خواب عقرب از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب عقرب از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب عقرب دشمنی ضعیف است.
 • تعبیر خواب گزیدن عقرب، سخنی است که شما را ناراحت می کند. کشتن عقرب در خواب برتری بر دشمن است.
 • اگر در خواب ببینی عقرب تو را نیش زده است، تعبیرش این است که دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.
 • اگر ببینی از «آلت مردانه» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

تعبیر خواب عقرب از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب عقرب سه چیز می تواند باشد:

 • حسود
 • دشمن
 • خبر چین

تعبیر خواب عقرب از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب عقرب شما مردم را نیش بزند،بد مردم را می گویید. تعبیر خواب عقربی به خرمی خورد این است که دشمنش در مورد او فساد می کند.
 • اگر ببینی از آسمان عقرب می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی عقرب را با میل و رغبت و به راحتی می‌خوری، یـعـنـی دشمن با تو فساد می‌کند.

تعبیر خواب عقرب از دید حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب دیدن عقرب دشمن فریبکار است.

تعبیر خواب عقرب از دید جابر مغربی

 • اگر ببینی از «فرج» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
  اگر ببینی عقرب وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

تعبیر خواب عقرب از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب دیدن عقرب این است که دشمن فریبکاری دارید که برای نابودی شما هر کاری انجام می دهد.
 • تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو عقرب وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.
 • تعبیر خواب عقرب مانند تعبیر خواب سگ دشمن است با این تفاوت که عقرب دشمنی ضعیف تر است
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.