فال و طالع بینی

تعبیر خواب خون (خونریزی) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیرخواب از بزرگترین معبران

تعبیر خواب خون آمدن از سر و دهان، خونریزی کردن بدن زخمی و خون بالا آوردن

خواب خون از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.
 • تعبیر خواب بدن خون آلود: اگر ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است،یعنی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.
 • تعبیر خواب خون گریه کردن: اگر ببینی گریه می‌کنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو جاری می‌شود، یعنی به خاطر کاری که انجام داده‌ای دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد.
 • اگر ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، یعنی قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.
 • اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یعنی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی.
 • تعبیر خواب خون آمدن از مقعد: اگر ببینی از مقعد تو خون می‌آید، یعنی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
 • اگر ببینی از سوراخ «آلت مردی» تو خون بیرون آمده است، یعنی با زن حائض آمیزش می‌کنی.
 • اگر ببینی در هنگام ختنه کردن خون می‌آید، یعنی از گناهان توبه می‌کنی.
 • تعبیر خواب خونریزی کردن: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدنت را خون‌آلود کرده است، یعنی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .
 • تعبیر خواب خون بالا آوردن: اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یعنی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
 • اگر ببینی دمل تو شکافته شده و خون آمده است، یعنی قسمتی از اموال تو از دست می‌رود.
 • اگر ببینی روی بدنَت زخم‌های زیادی وجود دارد که خونریزی می‌کنند، یعنی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی.
 • اگر ببینی بدون زخم و جراحت از بدنت خون می‌آید، تعبیرش این است که چنانچه اهل رشوه گرفتن باشی، رشوه می‌گیری، ولی اگر اهل رشوه نیستی، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی.
 • اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد و از آن خون می‌رود، یعنی به تو ضرر و زیانی می‌رسد.

تعبیر خواب خون از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، یعنی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.
 • تعبیر خواب خونریزی زخم: اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است،یعنی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود.
 • تعبیر خواب صورت خون آلود: اگر ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد، یعنی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی.
 • تعبیر خواب خون آمدن از سر: اگر ببینی از زخم و جراحتی که به سرِ تو وارد شده خون جاری می‌شود، یعنی کار تو با کسی به قضاوت و داوری می‌کشد.
 • تعبیر خواب خون از دهان: اگر ببینی از دهانت خون بیرون می‌آید، یعنی کسی با تو از روی دشمنی بحث و جدل و بگومگو می‌کند، ‌‌‌‌‌ و اگر شلوارت با آن خون‌آلوده شده است، آن بحث و جدل از جهت زن‌ها می‌باشد.
 • خواب خون آمدن از دندان: اگر ببینی از بیخ و بُن دندانت خون بیرون آمده است، یعنی بستگانت باعث اندوه و ناراحتی تو می‌شوند.
 • اگر ببینی خلط خون‌آلود بیرون انداخته‌ای، یعنی دچار مقداری کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.
 • اگر ببینی از مقعد تو خون آمده و بدنت خونی شده است، یعنی به اندازه آن مال و اموال حرام به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی از آلت مردی تو خون بیرون آمده است، یعنی زن تو سقط جنین می‌شود.
 • تعبیر خواب خون آمدن از بینی: اگر ببینی بر اثر عطسه کردن خون از بینی تو جاری شده است، یعنی در حق تو حرف زشتی می‌زنند.
 • اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است، یعنی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود.
 • تعبیر خواب خون خوردن: اگر ببینی خون می‌خوری، یعنی مال حرام مصرف می‌کنی یا خون کسی را به ناحق می‌ریزی.
 • اگر ببینی طوری به تو “پس گردنی” زده‌اند که از آن خون جاری شده است، یعنی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی و در اثر آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.

تعبیر خون از دید امام صادق (ع)

یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال است، خصوصاً اگر ببینی خون از آن بیرون آمده و خونریزی کرده است.

تعبیر خواب خون از دید جابر مغربی

 • اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است،مال حرامی به تو می‌رسد.
 • تعبیر خواب لباس خونی: اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یعنی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.
 • تعبیر خواب خون آمدن از چشم: اگر ببینی از چشم تو خون می‌ریزد، یعنی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی می‌شوی، یا در مال و اموال تو کم و کسری و ضرر و زیان به وجود می‌آید.
 • اگر خون آمده و بدنت خونی شده، یعنی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.
 • تعبیر خواب خون آمدن از واژن: اگر ببینی از سوراخ «فرج» تو خون بیرون آمده است، یعنی شوهرت با تو در حال حیض آمیزش می‌کند.
 • تعبیر خواب خون آمدن از آلت مرد: اگر ببینی آلت مردی تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یعنی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی و همچنین فرزندت از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته (خون بسته و منعقد شده) بیرون می‌آید، یعنی همسرت سقط جنین می‌شود و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی.
 • اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، یعنی مال حرامی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌
 • ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، یعنی زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که از بینی‌اش خون می‌آید، چنانچه به تعبیرگر بگوید که: در خواب دیدم از بینی من خون می‌آید،
 • یعنی مال و اموال زیادی بدست می‌آورد، ولی اگر بگوید که: در خواب دیدم خون از بینی من می‌رود، یعنی مال و اموالش را از دست می‌دهد.
 • تعبیر خواب مکیدن خون: اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یعنی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد.
 • اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از خون دمل پاک می‌کنی، یعنی از مال حرام توبه و اجتناب خواهی کرد.
 • اگر ببینی زخمی شده‌ای و زخم تو خونریزی دارد، یعنی کسی در مورد تو حرفی دروغ می‌گوید، ولی بعداً دروغ بودن آن معلوم می‌شود.
 • اگر ببینی در جائی در خون افتاده‌ای، یعنی گرفتار خون ناحق کسی و آسیب یا قتل او می‌شوی.
 • اگر ببینی در کوچه یا شهری خون جاری شده است، یعنی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد. اگر ببینی از ناودان‌ها خون سرازیر شده است، یعنی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد.

تعبیر خواب خون از دید یوسف پیامبر

 • دیدن خون غم واندوه بود.
 • دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید.

تعبیر خواب خون از دید دانیال نبی

 • اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یعنی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.
 • اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یعنی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد).
 • اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون می‌آید، یعنی صاحب فرزندی ناقص می‌شوی.
 • تعبیر خواب آب خون آلود: اگر ببینی آب رودخانه خون‌آلود شده و در جریان می‌باشد، یعنی در آن سرزمین بین «پادشاهان» جنگ و خونریزی شدیدی بوجود می‌آید.
 • اگر ببینی از آب رودخانه‌ای خون‌آلود می‌خوری، یعنی به خاطر طمعکاری گرفتار دادگاه و قضاوت پادشاه می‌شوی.
 • اگر ببینی طوری تو را شلاق زده‌اند که اثرش بر بدنت مانده است،
 • یا اینکه دست و پایت را محکم بسته‌اند و آنقدر زده‌اند که از بدنت خون آمده، تعبیر تمام این حالت‌ها بد می‌باشد و همچنین تعبیرش این است که به اندازۀ خون جاری شده، کسی تو را با حرف‌هایش می‌رنجاند و غمگین می‌شوی.

تعبیر خواب خون از دید منوچهری مطیعی

 • اگر ببینیم از بدنمان خون می‌رود گرفتار غم و اندوه می‌شویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است
 • یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می‌گردیم.
 • اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می‌آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می‌شویم.
 • اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می‌آید از نظر اجتماعی گرفتاری‌هایی پیدا می‌کنیم و احتمالاً شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب خون از دید لیلا برایت

 • اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان دچار خونریزى شده، به این معناست که یک فرصت خوب براى انجام کارها به دست مى‌آورید.
 • بالا آوردن خون در خواب، نشانه‌ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند. خون گرفتن در خواب، نشانه‌ى درگیرى و نزاع است.

تعبیر خواب خون از دید آنلی بیتون

 • دیدن خون در خواب، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.
 • تعبیر خواب خون آمدن از دست: دیدن خون بر دست خود، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است، نشانه بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید.
 • اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود، علامت آن است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد.
 • تعبیر خواب لکه خون بر لباس:نشانه دشمنانی است که می‌خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده‌اید، جلوگیری کنند.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.