فال و طالع بینی

تعبیر خواب زلزله و سیل (بلاهای طبیعی) ابن سیرین و دیگر بزرگان

تعبیرخواب از بزرگترین معبران

تعبیر خواب زلزله با سیل و طوفان، رانش زمین، فرار از زلزله و لرزیدن زمین

خواب زلزله از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب زلزله از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب زلزله و لرزیدن زمین، پادشاهی است که از او به مردم رنج و زحمت میرسد.
 • تعبیر خواب لرزیدن زمین در خواب می تواند نشانه بیماری و آفت در آن سرزمین باشد.

تعبیر خواب زلزله از دید امام صادق (ع)

 • تعبیر خواب زلزله رنج و سختی عظیم است بر مردم منطقه ای که در ان زلزله آمده است.
 • تعبیر خواب زلزله رنجی است مانند پادشاه یا بیماری و قحطی.

تعبیر خواب زلزله از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زلزله ای که یک قسمت زمین را بلرزاند پادشاهی است که مردم آنجا را عذاب می دهد و مالشان را به یغما می برد.

تعبیر خواب زلزله از دید منوچهر مطیعی

 • تعبیر خواب آمدن زلزله و افتادن شما شکست در مساله است.
 • تعبیر خواب آمدن زلزله بدون اینکه شما بیفتید این است که مشکلاتی بوجود می آید اما شما کم نمیارید و استوار می مانید.
 • تعبیر خواب زلزله بطور کلی آفت رسیدن به مردم است و ترویج بیماری است.
 • تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را می لرزاند بی ثباتی خانوادگی است.
 • تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را نمی لرزاند بیانگر اتفاق عمومی است بطوریکه شما و اطرافیان گزندی نیم بینید.

تعبیر خواب زلزله از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زلزله بی ثباتی و تغییرات است.

تعبیر خواب زلزله از دید حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب زلزله ترس از سلطان و پادشاه است.

تعبیر خواب زلزله از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب زلزله جنگ میان ملتهاست.
 • تعبیر خواب زلزله شکست در کار است.

تعبیر خواب زلزله از دید مولف

 • تعبیر خواب فرار از زلزله این است که خطری از بیخ گوشتان می گذرد.
 • تعبیر خواب زلزله و سیل مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است.
 • تعبیر خواب زلزله و طوفان مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است.
 • تعبیر خواب زلزله در کوه این است که حاکم وقت به شما ظلم فراوان می کند و مشکلاتی برای شما ایجاد می شود.
 • تعبیر خواب زلزله در دریا این است که که شما از سختی ها نجات پیدا می کنید و فر چه سختی ها بیشتر باشند خوشی بعدی هم بیشتر است.
 • تعبیر خواب زلزله توام با خرابی و ریختن آوار این است که مشکلاتی همراه با غم و اندوه برایتان حاصل می شود.
 • تعبیر خواب ترس از زلزله این است که در یک دوراهی قرار میگیرید که اگر اشتباه کنید زندگی تان نابود می شود.
 • تعبیر خواب زلزله در مسجد این است که تنها را نجات شما دانش استو راه حل منطقی است و امید به خدا داشته باشید.
 • معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد.
 • چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود.
 • برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.