فال و طالع بینی

تعبیر خواب دریا (غرق شدن در دریا ) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیرخواب

تعبیر خواب دریا از بزرگترین معبران

خواب دریا از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب دریا از دید ابن سیرین

تعبیر خواب خوردن آب دریا: اگر در خواب ببیند که از دریا آب خوشگوار می خورد، به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر در خواب ببیند که جمله آب دریا را بخورد، یعنی که پادشاهی همه جهان را بگیرد.

تعبیر خواب دریا از دید امام جعفر صادق (ع)

 • تعبیر دیدن دریا در خواب: تعبیر دیدن دریا در خواب پادشاه است.
 • اگر آب دریا تیره باشد پادشاه ظالم و گناهکار است.
 • تعبیر خواب دریای آرام: اگر آب دریا صاف باشد پادشاه خوب و عالم است.

تعبیر خواب دریا از دید حضرت یوسف (ع)

دیدن آب دریا فراخی روزی بود.

تعبیر خواب دریا از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود.
 • اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است.
 • تعبیر خواب بیرون آمدن از دریا: اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود.
 • اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد.
 • اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است.
 • اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

تعبیر خواب دریا از دید منوچهر مطیعی تهرانی

 • دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر گردد.
 • تعبیر خواب ایستادن کنار دریا: گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و غیره، اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم.
 • اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی آب دریا: اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود.
 • تعبیر خواب دریا و کشتی: بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

تعبیر خواب دریا جابر مغربی

 • تعبیر خواب بالا آمدن آب دریا: زیاد شدن لشگر پادشاه است.
 • تعبیر خواب داخل دریا رفتن: توفیق عبادت است.
 • تعبیر خواب دریای طوفانی: بلند شدن موج ها و تاریک شدن جهان از ابر این است که مردم آن منطقه گناهکارند.
 • تعبیر خواب دریای مواج: تعبیر خواب بلند شدن موج دریا یا شکار از دریا رزق و روزی حلال است و روزگارش خوب می شود.
 • تعبیر کم شدن آب دریا این است که لشگر پادشاه کم می شود.
 • تعبیر خوردن آب شور دریا: این است که کار حلالش را رها می کند و سراغ کار حرام می رود.
 • تعبیر بی آب شدن آب دریاها و رودخانه ها این است که دارایی پادشاه خیلی کم می شود.
 • خوردن آب دریا بدون پدید آمدن حالتی جدید،هلاک کردن پادشاه یا عالمی است.
 • تعبیر خواب شنا در دریا: اگر ببینی شناکنان از آب دریا بیرون آمده‌ای و لباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از کار برای پادشاه خلاص می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی یعنی گرفتار آن کار دنیوی، یعنی کار برای پادشاه خواهی ماند.

تعبیر خواب دریا از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر دریای طوفانی: ناراحتی وغصه
 • تعبیر خواب دریای موج دار: نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمی‌دارید.
 • کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب غرق شدن در دریا: اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
 • تعبیر خواب نگاه کردن به دریا: گر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد.
( رای: 1 امتیاز: 3 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *