فال و طالع بینی

تعبیر خواب (غرق شدن) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب غرق شدن از بزرگترین معبران

خواب غرق شدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب غرق شدن از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب غرق شدن در دریا: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.
 • نعبیر خواب غرق شدن در رودخانه: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.
 • اگر ببیند در رودخانه‌ای غرق شده‌ که آب آن تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی تا زمانی که زنده هست گرفتار غم و اندوه خواهد بود.
 • تعبیر خواب غرق شدن در گِل: اگر ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، یـعـنـی در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی

تعبیر خواب غرق شدن از دید امام جعفر صادق (ع)

 1. دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
 2. مال بسیار.
 3. بخت واقبال درکارها.
 4. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
 5. منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب غرق شدن هنگام شنا: اگر ببینی در دریا شنا کردی و نتوانستی خودت را به کناری برسانی و مردی، یـعـنـی به دست دشمنان هلاک می‌شوی.

تعبیر خواب غرق شدن از دید یوسف پیامبر (ع)

دیدن غرق دریا نعمت بود.

تعبیر خواب غرق شدن از دید جابر مغربی

 • اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
 • اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.
 • اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.
 • تعبیر خواب غرق شدن کشتی: اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، یـعـنـی از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب غرق شدن از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب غرق شدن همسر در دریا: اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.
 • تعبیر خواب غرق شدن دیگران: اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

سایر تعابیر

تعبیر خواب غرق شدن فرزند: از دیدگاه شیخ طوسی اگر خواب دیدی که بچه ی خودت و یا دیگران به داخل اب رفته و مشغول بازی کردن هست و ناگهان شاهد غرق شدن و دست و پا زدذنش هستی دلیل بر اینکه بخش عمده ای از مال یا ثروتت را از دست خواهی داد و یا اینکه ضرری جبران ناپذیر بر تو وارد خواهد شد.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.