فال و طالع بینی

تعبیر خواب (مرده) ابن سیرین و دیگر معبران

تعبیرخواب از بزرگترین معبران

تعبیر خواب مرده، زنده شدن مرده، بوسیدن مرده و مرده را برهنه دیدن

تعبیر خواب مرده، زنده شدن مرده و مرده را برهنه دیدن

 • اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند.
 • اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.
 • اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
 • اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.
 • اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.
 • اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده رامسلمان کند.ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب مرده محمدبن سیرین گوید:

 • اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

تعبیر خواب مرده حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود.
 • اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.
 • اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود.
 • اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.
 • اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.
 • اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد.
 • اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.
 • دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.
  1. اول: مال.
  2. دوم: ظاهرشدن مشکل.
  3. سوم: فساد دین.

  تعبیر خواب زنده شدن مرده دلیل مال است.

  • اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.
  • اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.
  • اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.
  • اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.
  • اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

تعبیر خواب مرده حضرت دانیال گوید:

 • اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد.
 • اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب مرده محمدبن سیرین گوید:

 • اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.
 • اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.
 • اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود.
 • اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.
 • اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.
 • اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
 • اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد
 • اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد.
 • اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.

جابرمغربی گوید:

 • اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

تعبیر خواب مرده محمدبن سیرین گوید:

 • اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد.
 • اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.
 • اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است.
 • اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم.
 • اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است.
 • اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .
 • اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.
 • اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.
 • اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.
 • اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.
 • اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
 • اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
 • اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.
 • اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
 • دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
 • دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
 • دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

مولف گوید:

اگر خواب بیند مرده آمده و او را می خواهد همراه خود ببرد .اگر با مرده همراه شد دلیل که در راه و روش اوست ولی اگر با او همراه نشد دلیل که از راه و روش او پیروی نمی کند

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.