فال و طالع بینی

تعبیر خواب (ماهی) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب ماهی کوچک و بزرگ قرمز و زرد، ماهیگیری و خریدن ماهی قزل آلا

خواب ماهی از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب ماهی از دید ابن سیرین

تعبیر خواب ماهی: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

تعبیر خواب ماهی از دید امام صادق (ع)

دیدن ماهی بر شش و جه است.

 1. وزیر.
 2. لشگر.
 3. دختر دوشیزه.
 4. غنیمت.
 5. غم و اندوه.
 6. نیزکی هندوی.

تعبیر خواب ماهی از دید دانیال نبی

 • تعبیر خواب ماهی دریا: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تعبیرش خوب بود.
 • تعبیر خواب ماهی بزرگ: اگر دیدید ماهی زیاد داشت تازه و بزرگ، دلیل غنیمت است.
 • تعبیر خواب ماهی کوچک: ماهی کوچک غم است.
 • تعبیر خواب مروارید در ماهی: اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

تعبیر خواب ماهی از دید یوسف نبی

دیدن ماهی در خواب روزی است.

تعبیر خواب ماهی از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب ماهی تازه: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود.
 • اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.
 • تعبیر خواب خوردن ماهی پخته: دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.
 • تعبیر خواب فروختن ماهی: اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد.
 • تعبیر خواب سخن گفتن ماهی: اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

تعبیر خواب ماهی از دید منوچهر تهرانی

 • تعبیر خواب ماهی در حوض و استخر و دریا: اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر هستید و درون آب ماهیان فراوان
 • می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد.
 • چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.
 • اگر آب متعفن و بدبو باشد باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آوریدکه به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است.
 • تعبیر خواب ماهی سفید: بخت و اقبال است.
 • تعبیر خواب ماهی زرد: ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است.
 • تعبیر خواب ماهی قرمز: ماهی سرخ فر و شکوه است.
 • تعبیر خواب تنگ ماهی: دیدن ماهی ها داخل تنگ مثل نوروز، اگر کسی به شما بدهد خیلی خوب است و از او به شما خیر می رسد و اگر شما به کسی بدهبد از شما به او خیر می رسد.
 • تعبیر خواب قورت دادن ماهی: دچار حرص و آز می شوید و اگر غذایی بخورید به نعمت می رسید.
 • تعبیر خواب ماهی شور: اگر در خواب ببینید ماهی شور می خورید به بلا و مصیبت دچار می شوید.

تعبیر خواب ماهی از دید خالد بن علی بن محد العنبری

 • تعبیر خواب دیدن ماهی: اگر قابل شمارش باشد زن و اگر غیر قابل شمارش باشد مال و منفعت است.
 • تعبیر خواب ماهی زنده: به کنیز یا دختر باکره تعبیر می شود.

تعبیر خواب از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب ماهیگیری: سود زیاد است.
 • تعبیر خواب ماهی های بزرگ: رضایت است.
 • تعبیر خواب ماهی های کوچک: شکست است.
 • تعبیر خواب ماهی مرده: ناراحتی است.
 • تعبیر خواب پختن ماهی: داشتن خانه با سامان است.
 • تعبیر خواب ماهی خریدن: اطلاعات غلط است.
 • تعبیر خواب ماهی قرمز: ازدواج با یک فرد ثروتمند است.

تعبیر خواب ماهی از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب دیدن ماهی در آب پاکیزه: این است که افراد دارای قدرت شما را مورد محبت قرار می دهند.
 • تعبیر خواب دیدن ماهی مرده: این است که در اثر اتفاقی دردناک ثروت خود را از دست می دهید.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند: همسری خوب و با استعداد به دست آورد.
 • تعبیر خواب گربه ماهی شکار کند: نقشه های دشمنان شما را اذیت می کند اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید.
 • تعبیر خواب سعی به گرفتن ماهی در آب: این است که با توانایی و شهامت به ثروت می رسید.
 • تعبیر خواب ماهیگیری: کسب قدرت و علم اقتصاد است اما اگر چیزی نکیرید یعنی تلاشتان بی فایده است.
 • تعبیر خواب خوردن ماهی در خواب روابط دوستانه و پایدار است.

تعبیر خواب ماهی در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب شنای ماهی در آب: شانس است.
 • تعبیر خواب صید ماهی: شما را به نهایت دوست خواهند داشت.
 • تعبیر خواب دیدن ماهی روی پیشخوان: منتظر دردسر باشید.
 • تعبیر خواب ماهی در آب کم عمق: خوشنامی خود را از دست خواهید داد.
 • تعبیر خواب بازار ماهی فروشان: به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید.
 • تعبیر خواب ماهی رنگی: اگر زن خواب ببیند بیماری او را تهدید می کند. اگر مرد خواب ببیند مشاجره و عذاب است.
 • تعبیر خواب داشتن ماهی: لذت های متعددی نصیبتان می شود.
 • تعبیر خواب ماهی سرخ شده یا پخته: ازدواج است.
 • تعبیر خواب ماهی آب پز خوردن شادی است.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب ماهی قزل آلا: اگر در خواب ببینید قزل آلا می پزید مشاجره با اعضاء فامیل در راه است.
 • تعبیر خواب صید ماهی قزل آلا پول فراوان است
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.