فال و طالع بینی

تعبیرخواب (زالو) ابن سیرین و دیگر معبران

خواب زالو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب زالو از دید ابن سیرین

 • دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او می‌مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد.
 • تعبیر خواب کشتن زالو: اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب زالو از دید ابراهیم کرمانی

 • زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود.
 • تعبیر خواب زالوهای زیاد: اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می‌مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.

تعبیر خواب زالو از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب زالو روی بدن: اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی‌مکید و گزندی نمی‌کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد.
 • تعبیر خواب زالو در گلو: اگر بیند زالو درگلوی او شد، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند.

تعبیر خواب زالو از دید منوچهر مطیعی

زالو در خواب‌های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می‌کند و دست بردار نیست.

 • تعبیر خواب زالو چسبیده به شکم: چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می‌کند.
 • تعبیر خواب زالو چسبیده به دست: اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند.
 • تعبیر خواب زالو چسبیده به چشم: چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می‌کند.
 • تعبیر خواب زالو در دهان: اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می‌کنید.
 • تعبیر خواب زالو چسبیده به پشت: اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می‌بینید.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.