فال و طالع بینی

تعبیر خواب (کتاب و کتابخانه) ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب کتاب و کتابخانه از بزرگترین معبران

خواب کتاب از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب کتاب از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب کتاب خواندن: اگر ببینی کتابی می‌خوانی، یـعـنـی راه دینداری را انتخاب می‌کنی و کارهای بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش پیدا می‌کند.
 • تعبیر خواب کتابخانه: اگر کسی خواب ببیند که کتابی را در کتابخانه بر می دارد و مطالعه می کند  دلیل بر اینکه بر علم او افزوده می شود اگر مطالعه را تمام کرد در مقاطع تحصیلی مختلفی پیشرفت خواهد کرد   و اگر خواندن را ناتمام گذاشت دلیل بر اینکه در این راه به موفقیت نخواهد رسید.

تعبیر خواب کتاب از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب کتاب دعا هدیه گرفتن از مرده: به فرموده حضرت امام صادق (ع) یک توضیح مختصر و کوتاه برای این رویا وجود دارد و آن این است که شما به موفقیت و سعادت رسیده ای و خداوند باز هم به شما لطف می کند.

تعبیر خواب کتاب از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب کتاب شعر: اگر ببینی کتاب شعر می‌خوانی، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن مردم تو را سرزنش و ملامت می‌کنند.
 • تعبیر خواب کتاب ریاضی و حساب: اگر دید کتاب حساب می خواند، دلیل که همواره اندوهگین شود.

تعبیر خواب کتاب از دید منوچهری تهرانی

 • تعبیر خواب کتاب پاره: نیافتن چاره برای حل مشکل است.
 • تعبیر خواب کتاب گرفتن از کسی: کمک فکری از سوی آن فرد است.
 • تعبیر خواب فروختن کتاب: از دست دادن یک دوست است.
 • تعبیر خواب از بین رفتن کتاب: قطع رابطه با یک دوست است.

تعبیر خواب کتاب از دید معبران غربی

 • تعبیر خواب کتاب: مصیبت است.
 • تعبیر خواب کتاب علمی: افتخار بزرگ است.
 • تعبیر خواب خریدن کتاب: خبر است.
 • تعبیر خواب کتاب هدیه گرفتن: یک اتفاق غیر منتظره است.
 • تعبیر خواب کتاب سوخته: از دست دادن دوست است.
 • تعبیر خواب خواندن و مطالعه کتاب: درست کاری و به دست آوردن مال است
 • تعبیر خواب خواندن کتابهای کهنه: پرهیز از شر و بدی است.
( رای: 2 امتیاز: 3 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.