فال و طالع بینی

تعبیر خواب (شیر) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر(شیر)

تعبیر خواب شیر از بزرگترین معبران

خواب شیر از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب جنگیدن با شیر: اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای،
 • تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، دشمن تو را شکست می‌دهد.
 • تعبیر خواب فرار کردن از شیر: اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود.
 • اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی، ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای شیر عبارتند از:

 1. پادشاه
 2. مردی دلیر
 3. دشمن قوی.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید دانیال نبی (ع)

 • اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.
 • تعبیر خواب سوار شیر شدن: اگر ببینی سوار شیر شده‌ای، یـعـنـی احترام و منزلت کاملی به دست می‌آوری .

تعبیر خواب شیر جنگل از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر شیر، «پادشاه» می‌باشد.
 • تعبیر خواب نعره شیر: اگر ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، از جهت پادشاه دچار ترس و بیم خواهی شد.
 • اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، یـعـنـی پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید جابر مغربی

 • تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد.
 • تعبیر خواب گاز گرفتن شیر: اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند.
 • اگر ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، یـعـنـی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.
 • تعبیر خواب غذا خوردن با شیر: اگر ببینی همراه شیر مشغول غذا خوردن هستی، یـعـنـی از مال و اموال پادشاه مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب شیر جنگل از دید معبران غربی

 • تعبیر خواب کشتن شیر: پیروزی است.
 • اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.